Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Είμαι εκτός του υπολογιστή μου, αλλά μπορώ παρόλα αυτά να τοποθετήσω εντολές εάν καλέσω; Θα λάβω μια ευνοϊκή τιμή;

Ναι. Η FXCM παρέχει την υπηρεσία τοποθέτησης συναλλαγών σε έναν trader για ένα συγκεκριμένο τύπο λογαριασμού, εάν καλέσουν. Θα πρέπει να έχετε υπόψιν σας ότι υπάρχει μια χρονική διαφορά μεταξύ της οδηγίας για τοποθέτηση μίας market εντολής και της ενέργειας τοποθέτησής της. Ως εκ τούτου, ο πελάτης μπορεί κατά καιρούς να λάβει περισσότερο ή λιγότερο ευνοϊκή τιμή από την τιμή που ήταν διαθέσιμη κατά τη στιγμή που άρχισε η κλήση (όλες οι κλήσεις καταγράφονται). Η FXCM δε φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί μετά την εκτέλεση της συναλλαγής.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}