Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Γιατί η τιμή εκτέλεσης της συναλλαγής μου δεν συμπίπτει με αυτό που βλέπω στο διάγραμμα;

Οι ώρες στην "Αναφορά" της FXCM είναι σε UTC. Μπορείτε να αλλάξετε τη ζώνη ώρας στο διάγραμμά σας ώστε να συμπίπτει με την ώρα της αναφοράς, επιλέγοντας «Σύστημα» από την Trading Station, στη συνέχεια «Επιλογές» και «Γενικές Συναλλαγές». Επεξεργαστείτε τη «Ζώνη Ώρας» και κάνετε κλικ στο «Εφαρμογή».

Έχετε υπόψιν σας ότι τα διαγράμματα του Marketscope έχουν οριστεί από προεπιλογή σε «bid», το οποίο παριστά την τιμή πώλησης. Προκειμένου να δείτε την τιμή αγοράς μπορείτε να πατήσετε στο εικονίδιο «Ask» στη γραμμή εργαλείων του διαγράμματος. Σημειώστε ότι για να δείτε την τιμή κλεισίματος μίας θέσης πώλησης, θα πρέπει να ορίσετε το διάγραμμα σε «Ask», και αντίστροφα.

Οι τιμές των διαγραμμάτων απεικονίζουν τις καλύτερες τιμές αγοράς και τις καλύτερες τιμές πώλησης (οι οποίες περιλαμβάνουν και το markup της FXCM) από πολλαπλούς παρόχους ρευστότητας (στους οποίους περιλαμβάνονται παγκόσμιες τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, brokers, και άλλοι market makers) οι οποίοι ανταγωνίζονται προκειμένου να παρέχουν στην FXCM τιμές αγοράς και πώλησης. Στην περίπτωση κατά την οποία η ρευστότητα στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή έχει εξαντληθεί, η εντολή θα εκτελεστεί στην επόμενη καλύτερη διαθέσιμη τιμή η οποία δεν θα απεικονίζεται στα διαγράμματα. Αυτό είναι σχετικά σπάνιο, και είναι πιο σύνηθες να συμβεί κατά τη διάρκεια συνθηκών κατά τις οποίες η αγορά τυγχάνει δυσχερέστερης ρευστότητας όπως στις οικονομικές ανακοινώσεις, ή όταν εκτελείτε συναλλαγές σε δευτερεύοντα νομισματικά ζεύγη (exotic pairs).

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}