Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Έχω στην κατοχή μου το υποκείμενο προϊόν όταν κάνω trading σε CFDs;

Όχι. Τα CFDs αφορούν αποκλειστικά την τιμή του κάθε υποκείμενου προϊόντος. Εξακολουθεί όμως να δίνει στον επενδυτή δικαιώματα ή μερίσματα που σχετίζονται με το υποκείμενο προϊόν. 

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}