Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Άνοιξα μία εντολή market αλλά δεν έλαβα την τιμή που είδα, γιατί;

Η FXCM λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για να διασφαλίσει ότι η εκτέλεση των τιμών μας παρέχει στους πελάτες το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω των ταχέως κινούμενων αγορών, οι εκτελέσεις μπορεί να γίνουν σε τιμή η οποία δεν είναι πλέον η επιθυμητή τιμή του πελάτη. Αυτό είναι γνωστό ως slippage. Κατά τη διάρκεια αυτών των συνθηκών, το είδος της εντολής σας, η ποσότητα και η συγκεκριμένη οδηγία εντολής, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εκτέλεση που έγινε.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΤΟΛΩΝ :

  • Εντολές Good 'Til Cancelled ("GTC"): Ολόκληρη η θέση σας θα εκτελεστεί στην επόμενη διαθέσιμη τιμή(ές) τη στιγμή που θα ληφθεί.
  • Εντολές Immediate or Cancel ("IOC"): Ολόκληρη ή μέρος της εντολής σας θα εκτελεστεί στην επόμενη διαθέσιμη τιμή με το εναπομείναν ποσό να ακυρώνεται εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμη ρευστότητα για να εκτελεστεί η συναλλαγή σας αμέσως.
  • Εντολές Fill or Kill ("FOK"): Η εντολή θα πρέπει να εκτελεστεί στο σύνολό της ή καθόλου.

Σε περιόδους όπου μπορεί να υπάρξει πιθανότητα slippage, ο trader μπορεί να εφαρμόσει την επιλογή Fill or Kill, η οποία εξασφαλίζει ότι όλες οι θέσεις θα εκτελεστούν σε συγκεκριμένη τιμή και εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε καμία εντολή δεν θα εκτελεστεί.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}