Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Θα έχω κάποια επιβάρυνση ως τέλος επεξεργασίας για καταθέσεις μέσω PayPal;

Η FXCM θα καταχωρίσει μόνο το ποσό της κατάθεσης, μείον την αμοιβή που χρεώνει το PayPal. Αυτό δεν είναι τέλος της FXCM.

  • PayPal is currently only available for retail clients.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}