Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς μπορώ να ανοίξω έναν λογαριασμό στο PayPal;

Συμπληρώστε την φόρμα για Άνοιγμα Λογαριασμού από το www.PayPal.com. Το PayPal χρησιμοποιεί μια Εθνική Βάση Δεδομένων για να επιβεβαιώσει τα προσωπικά σας στοιχεία ή τα στοιχεία της επιχειρηματικής σας οντότητας. Ωστόσο, εάν δεν μπορούν να επαληθεύσουν τα στοιχεία σας, το PayPal θα ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών εγγράφων.

Τα links προς τους ιστότοπους τρίτων μερών παρέχονται για την διευκόλυνσή σας και για ενημερωτικούς σκοπούς μόνο. Η FXCM δε φέρει καμία ευθύνη για την εγκυρότητα, το περιεχόμενο ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο σχετίζεται με τον εξωτερικό ιστότοπο ή με τα ακόλουθα links και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή απώλειες που προκληθούν από τη χρήση αυτού ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου. Οι εν λόγω ιστότοποι δεν είναι υπό τον έλεγχό μας και ενδέχεται να μην ακολουθούν τα ίδια πρότυπα απορρήτου, ασφάλειας ή προσβασιμότητας με τα δικά μας. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις των συνδεδεμένων ιστότοπων.

  • PayPal is currently only available for retail clients.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}