Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

EMIR

Παρόλο που η οδηγία του EMIR εφαρμόζεται κατά βάση σε Ευρωπαίους εταιρικούς πελάτες, επίσης εφαρμόζεται έμμεσα και σε άλλες δικαιοδοσίες. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με μη-Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, η FXCM συνιστά σε όλους τους εταιρικούς, Omnibus (OM) και White Label…

Το EMIR (European Markets Infrastructure Regulation) είναι μία οδηγία που στοχεύει στο να βελτιώσει τη διαφάνεια στις Ευρωπαϊκές Αγορές. Σε ένα υψηλό επίπεδο, οι χρηματοπιστωτικοί φορείς υποχρεούνται να αναφέρουν όλες τις συναλλαγές παραγώγων στα Αρχεία Καταγραφής Συναλλαγών. Links Τρίτων Παρόχων:…

Τα "Αναγνωριστικά" (LEI numbers) δημιουργήθηκαν με σκοπό την παγκόσμια ταυτοποίηση. Προκειμένου να αναφέρει σωστά τους Χρηματοοικονομικούς και Μη-Χρηματοοικονομικούς Αντισυμβαλλομένους, η FXCM θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το "Αναγνωριστικό" ως ένα μέσο ταυτοποίησης των εταιρικών συναλλαγών που αναφέρονται. Παρακαλείστε να στείλετε τον…