Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Αξιολόγηση Kαταλληλότητας

1. Τι είναι η Aξιολόγηση Kαταλληλότητας;
Η οδηγία 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων καθόρισε ότι κατά την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η FXCM ("εμείς") πρέπει να ζητά από τον πελάτη ("εσείς") να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις και την εμπειρία σας στον τομέα των επενδύσεων όσον αφορά τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος ή υπηρεσίας που προσφέρεται ή ζητείται, καθώς και να απαντά στο ερωτηματολόγιο γνώσεων προϊόντος. Στη συνέχεια θα αξιολογήσουμε κατά πόσο το προϊόν ή η υπηρεσία είναι κατάλληλο για εσάς. Αυτό αναφέρεται ως "Aξιολόγηση Kαταλληλότητας".

2. Τι συμβαίνει κατά την Aξιολόγηση Kαταλληλότητας;
Απαντάτε σε ερωτήσεις σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα που προσφέρουμε. Βάσει των απαντήσεών σας, αξιολογούμε κατά πόσον διαθέτετε τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία προκειμένου να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους του προϊόντος ή της υπηρεσίας που προσφέρεται ή ζητείται.
Θα ενημερωθείτε εάν, βάσει της Αξιολόγησης Καταλληλότητας, οι υπηρεσίες ή τα προϊόντα που προσφέρουμε θεωρούνται ακατάλληλα για εσάς.

3. Τι γίνεται αν δεν θέλω να υποβληθώ σε Aξιολόγηση Kαταλληλότητας;
Όλοι οι μεμονωμένοι πελάτες υπόκεινται σε Aξιολόγηση Kαταλληλότητας σε σχέση με τη διαπραγμάτευση ενός σύνθετου χρηματοπιστωτικού μέσου. Ένας επαγγελματίας πελάτης θεωρείται ότι διαθέτει τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτούνται για την κατανόηση του κινδύνου και, ως εκ τούτου, είναι σε θέση να συναλλάσσεται με όλα τα μέσα.

4. Τι είδους πελάτες υποβάλλονται σε Aξιολόγηση Kαταλληλότητας;
Σε περίπτωση που έχετε ταξινομηθεί ως ιδιώτης πελάτης (retail) και οι επενδυτικές σας υπηρεσίες αφορούν σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα (εκτός από τη χορήγηση επενδυτικών συμβουλών ή/και τη διαχείριση χαρτοφυλακίου), θα πρέπει να υποβληθείτε σε Αξιολόγηση Καταλληλότητας.
Ένας επαγγελματίας πελάτης θεωρείται ότι διαθέτει τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτούνται για την κατανόηση του κινδύνου που σχετίζεται με τα χρηματοπιστωτικά μέσα στα οποία είναι επαγγελματίας και, ως εκ τούτου, δεν υποβάλλεται σε Αξιολόγηση Καταλληλότητας σε σχέση με τα εν λόγω μέσα.

5. Τι είναι τα σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα;
Ο όρος αυτός αναφέρεται στα χρηματοπιστωτικά μέσα που χαρακτηρίζονται ως σύνθετα σύμφωνα με την MiFID II, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η δομή και ο κίνδυνος του μέσου.

6. Τι συμβαίνει εάν έχω διαπραγματευτεί το ίδιο χρηματοπιστωτικό μέσο στο παρελθόν, αλλά μέσω διαφορετικής επιχείρησης επενδύσεων/χρηματοπιστωτικού ιδρύματος;
Η FXCM υποχρεούται να επαληθεύσει ότι διαθέτετε επαρκή γνώση και εμπειρία όσον αφορά το χρηματοπιστωτικό μέσο που επιθυμείτε να διαπραγματευτείτε. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να υποβληθείτε σε Aξιολόγηση Kαταλληλότητας.

7. Χρειάζεται να επαναλαμβάνω την Αξιολόγηση Καταλληλότητας κάθε φορά που αγοράζω ένα χρηματοπιστωτικό μέσο
Όχι, χρειάζεται να υποβληθείτε σε Αξιολόγηση Καταλληλότητας μόνο μία φορά για ένα συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο.

8. Πότε πρέπει να ενημερώσω την FXCM για αλλαγές στις γνώσεις και την εμπειρία μου
Στο πλαίσιο της διαρκούς σχέσης σας με την FXCM, κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή ή επικαιροποίηση των πληροφοριών που παρασχέθηκαν αρχικά, πρέπει να μας ενημερώνετε, ειδικά όταν αφορούν τις γνώσεις και την εμπειρία σας.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}