Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Το δίπλωμα οδήγησής μου αναγράφει τη διεύθυνσή μου. Μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το έγγραφο τόσο ως έγγραφο ταυτοποίησης όσο και ως αποδεικτικό κατοικίας;

Χρειαζόμαστε δύο διαφορετικά έγγραφα για τις ανάγκες ταυτοποίησης. Το δίπλωμα οδήγησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως έγγραφο ταυτοποίησης είτε ως αποδεικτικό κατοικίας, όχι όμως και για τις δύο περιπτώσεις. Το δίπλωμα οδήγησης θα πρέπει να αναγράφει το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας, την ημερομηνία γέννησης και θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}