Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι πληροφορίες θα πρέπει να συμπεριλάβω όταν υποβάλλω έγγραφα;

Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι το όνομά σας και το email σας είναι ευδιάκριτα στα έγγραφα που υποβάλλετε στην FXCM. Αν έχετε λάβει προσωρινό ID ή αριθμό λογαριασμού, μπορείτε να το αναφέρετε.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}