Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι πληροφορίες θα πρέπει να αναγράφει το αποδεικτικό κατοικίας;

Το αποδεικτικό κατοικίας θα πρέπει να αναγράφει το όνομά σας και τη διεύθυνση κατοικίας σας όπως αναγράφονται στην αίτησή σας. Το έγγραφο θα πρέπει να έχει εκδοθεί μέσα στους τελευταίους έξι μήνες.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}