Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι είναι το "Fair Value";

Το "Fair Value" είναι ένας υπολογισμός διαφόρων παραγόντων που επηρεάζουν την τιμή ενός συμβολαίου future σε χρηματιστηριακό δείκτη, όπως για παράδειγμα τα επιτόκια ή τα μερίσματα. Αναπροσαρμογή "Fair Value" εφαρμόζεται ευρέως από πολλά ενημερωτικά δίκτυα, όταν αναφέρουν τιμές για χρηματιστηριακούς δείκτες βασισμένες σε συμβόλαια futures. 

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}