Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι είναι το Πιστοποιητικό Σύστασης Εταιρίας;

Το Πιστοποιητικό Σύστασης Εταιρίας είναι ένα έγγραφο που συνήθως υποβάλλεται στην τοπική αυτοδιοίκηση ή σε άλλη ρυθμιστική αρχή, ως αποδεικτικό της εγγραφής της επιχείρησης. Αυτό ή άλλα παρόμοια επικυρωμένα έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύουν τις αιτήσεις εταιρικών λογαριασμών.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}