Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι είναι το Καταστατικό Εταιρίας;

Είναι ένα επίσημο έγγραφο που αναφέρει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την ίδρυση και τις λειτουργίες της εταιρίας. Τα παρακάτω στοιχεία θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο καταστατικό:

  • Ο σκοπός της εταιρείας
  • Οι διευθύνοντες σύμβουλοι, τα στελέχη, τα μέλη και οι μέτοχοι/ιδιοκτήτες
  • Χώρα σύστασης
  • Ιδρυτής του Καταπιστεύματος
  • Οι αρμοδιότητες/εξουσίες των διευθ. συμβούλων, στελεχών, μελών και μετόχων/ιδιοκτητών (δικαίωμα ψηφοφορίας, επένδυσης κτλ)
  • Τον τρόπο που οι επιχειρηματικές δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα
  • Τον τρόπο με τον οποίο οι αλλαγές στους εσωτερικούς κανονισμούς και/ή στη δομή της οντότητας μπορούν να λάβουν χώρα
  • Απόδειξη ότι το καταστατικό έχει κατατεθεί (υπογραφή και ημερομηνία κατάθεσης)

Το έντυπο αυτό μπορεί ακόμα να αναφέρεται ως Συμφωνία Λειτουργίας ή Εταιρικοί Εσωτερικοί Κανονισμοί.

Η FXCM δεν συνάπτει συνεργασίες για άνοιγμα λογαριασμού με εταιρείες που εκδίδουν «Ανώνυμες Μετοχές».

  • Οι ανώνυμες μετοχές ανήκουν εξολοκλήρου στο άτομο που διατηρεί το έντυπο ανώνυμων μετοχών και η εταιρεία που τις εκδίδει δεν εγγράφει τον ιδιοκτήτη της μετοχής, ούτε παρακολουθεί τυχόν μεταβολές στην ιδιοκτησία.
  • Παρακαλούμε βεβαιώστε ότι τα εταιρικά σας έντυπα αναφέρουν ότι στην εταιρεία σας επιτρέπεται να εκδίδει μόνο «Ονομαστικές μορφές ιδιοκτησίας».

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}