Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι είναι το Αναγνωριστικό Νομικού Προσώπου (“Αναγνωριστικό”) και γιατί χρειάζομαι ένα;

Τα "Αναγνωριστικά" (LEI numbers) δημιουργήθηκαν με σκοπό την παγκόσμια ταυτοποίηση. Προκειμένου να αναφέρει σωστά τους Χρηματοοικονομικούς και Μη-Χρηματοοικονομικούς Αντισυμβαλλομένους, η FXCM θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το "Αναγνωριστικό" ως ένα μέσο ταυτοποίησης των εταιρικών συναλλαγών που αναφέρονται. Παρακαλείστε να στείλετε τον αριθμό του "Αναγνωριστικού" και το όνομα της εταιρίας σας μέσω email στο info@fxcm.gr. Παρακαλείσθε επίσης να συμπεριλάβετε και το σύνολο των λογαριασμών που διατηρείτε με την FXCM.

Εγγραφείτε για έναν αριθμό "Αναγνωριστικού" :

Μπορείτε να εγγραφείτε για έναν αριθμό "Αναγνωριστικού" σε οποιαδήποτε Τοπική Μονάδα Εργασίας, μία εκ των οποίων θα μπορούσατε να βρείτε στο http://www.lseg.com/LEI.

Links Τρίτων Παρόχων: Τα links για όλες τις εξωτερικές ιστοσελίδες έχουν προστεθεί αποκλειστικά και μόνο για την διευκόλυνσή σας και για ενημερωτικούς σκοπούς μόνο. Η FXCM δε φέρει καμία ευθύνη για την εγκυρότητα, το περιεχόμενο ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο έχει σχέση με άλλες ιστοσελίδες, το περιεχόμενο αυτών και τα links τους και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή απώλειες που προκληθούν από τη χρήση αυτού ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου. Όλες οι παραπάνω ιστοσελίδες δεν ελέγχονται από την FXCM και μπορεί να μην τηρούν τους ίδιους κώδικες δεοντολογίας σε σχέση με τη χρήση προσωπικών δεδομένων, την ίδια ασφάλεια ή τα ίδια πρότυπα προσβασιμότητας με τα δικά μας. Σας προτείνουμε να διαβάσετε τον κώδικα δεοντολογίας για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σε κάθε ιστοσελίδα ξεχωριστά.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}