Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι είναι η Πηγή Κεφαλαίων;

Πηγή Κεφαλαίων είναι η προέλευση των χρημάτων που θα χρησιμοποιήσετε για συναλλαγές με την FXCM. Από πού προέρχονται τα χρήματα αυτά ή πώς προέκυψαν;Συχνά παραδείγματα αποτελούν αλλά δεν περιορίζονται σε: εισόδημα που προέρχεται από εργασία, εισόδημα από αποταμιεύσεις, εισόδημα από επενδύσεις, συναλλαγές πωλήσεις ακινήτου, εισόδημα από ενοικίαση και/ή κληρονομιά. 

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}