Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τα έγγραφά μου δεν είναι στα Αγγλικά. Υπάρχει πρόβλημα;

Το προσωπικό της FXCM είναι διαθέσιμο να μεταφράσει έγγραφα από διάφορες γλώσσες. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος μεταφραστής, μπορεί να σας ζητηθεί να υποβάλλετε πιστοποιημένη μετάφραση του εγγράφου σας στα Αγγλικά.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}