Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Στο παρελθόν είχα δηλώσει πτώχευση. Τι είδους έγγραφο χρειάζεστε ως αποδεικτικό για την εξάλειψη οφειλών;

Θα χρειαστούμε ένα νομικό έγγραφο που θα πιστοποιεί ότι έχετε εξαλείψει όλες τις οφειλές σας.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}