Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς μπορώ να υποβάλω τα απαραίτητα έγγραφά μου;

Μπορείτε να υποβάλετε τα απαραίτητα έγγραφα μέσω του www.MyFXCM.com επιλέγοντας «Υποβολή Εγγράφων» που βρίσκεται στην κατηγορία «Οι Πληροφορίες Μου». Στην συνέχεια, παρακαλούμε επιλέξτε ως τύπο εγγράφου «Πηγή Πλούτου και Προέλευση Εισοδήματος».

 

 

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}