Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς μπορώ να παρέχω τις διευκρινήσεις σχετικά με την Πηγή Κεφαλαίων και την Πηγή Πλούτου;

Όταν υποβάλετε τα απαραίτητα έγγραφα μέσω του www.MyFXCM.com παρακαλούμε συμπληρώστε τις διευκρινήσεις σας σχετικά με την Πηγή Κεφαλαίων ή την Πηγή Πλούτου στο πλαίσιο κειμένου στο κάτω μέρος της σελίδας «Υποβολή Εγγράφων».

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}