Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς μπορώ να παρέχω την ανάλυση των μετοχικών κεφαλαίων;

Το εταιρικό αποδεικτικό μετόχων (ανάλυση των μετοχικών κεφαλαίων) πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο Καταστατικό της Εταιρείας. Εάν οι πληροφορίες αυτές δεν εμπεριέχονται στα εταιρικά έντυπα, μπορείτε να υποβάλλετε μία επιστολή σε εταιρικό επιστολόχαρτο αναφέροντας την ανάλυση των μετοχικών κεφαλαίων. Η επιστολή αυτή θα πρέπει να υπογραφτεί από έναν διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας. Σημειώστε ότι όλες οι μετοχές και/ή ιδιοκτήτες θα πρέπει να αναφέρονται.

Η FXCM δεν προχωρά στο άνοιγμα λογαριασμών με νομικές οντότητες που εκδίδουν «ανώνυμους τίτλους». Οι ανώνυμοι τίτλοι κατέχονται εξ ολοκλήρου από το πρόσωπο που έχει τη φυσική κατοχή του τίτλου και η εκδίδουσα αρχή ούτε καταγράφει τον κάτοχο της μετοχής ούτε παρακολουθεί τις αλλαγές ιδιοκτησίας. Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι τα (επίσημα) εταιρικά έγγραφα υποδεικνύουν ότι η εταιρεία επιτρέπεται να εκδίδει μόνο «ονομαστικούς τίτλους ιδιοκτησίας».

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}