Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πως προσθέτω Εξουσιοδοτημένο Trader στον Εταιρικό Λογαριασμό μου;

Για να προσθέσετε Εξουσιοδοτημένο Trader θα πρέπει να υποβάλλετε τα ακόλουθα για κάθε έναν από τους επιπρόσθετους traders:

  • Υπογεγραμμένη σύμβαση συναλλαγών που περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες του(ων) νέου(ων) trader
  • Αντίγραφο ταυτότητας και αποδεικτικό κατοικίας του(ων) νέου(ων) trader
  • Τροποποιημένο Καταστατικό όπου αναφέρεται ο νέος υπογράφων ως ιδιοκτήτης/μέλος/διευθυντής της εταιρίας

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}