Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Ποιό μέρος της Σύμβασης Καταπιστεύματος (Trust) χρειάζεστε;

Εάν ανοίξετε λογαριασμό Καταπιστεύματος, απαιτείται να υποβάλλετε αντίγραφο του συνόλου της Σύμβασης Καταπιστεύματος, τη Φόρμα Εξουσιοδότησης Καταπιστεύματος και ανανεωμένο μέρος της Πράξης Καταπιστεύματος. Το μέρος της Πράξης Καταπιστεύματος που θα υποβάλλετε θα πρέπει να επαληθεύει τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Πλήρες όνομα του Καταπιστεύματος
  • Φύση και σκοπό του Καταπιστεύματος
  • Χώρα σύστασης
  • Ιδρυτής του Καταπιστεύματος
  • Πλήρες όνομα του κάθε μέλους της διοίκησης
  • Πλήρες όνομα του κάθε δικαιούχου
  • Πλήρες όνομα κάθε προσώπου που ασκεί έλεγχο στο Καταπίστευμα
  • Σελίδα Υπογραφών

Για να ανοίξετε λογαριασμό στο όνομα ενός Καταπιστεύματος, οι όροι του Καταπιστεύματος δεν πρέπει να απαγορεύουν ούτε να αντίκεινται με τους όρους της Συμφωνίας Πελάτη ή τα καθήκοντα του Διαχειριστή.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}