Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Ποιοί πελάτες της FXCM επηρεάζονται από το EMIR;

Παρόλο που η οδηγία του EMIR εφαρμόζεται κατά βάση σε Ευρωπαίους εταιρικούς πελάτες, επίσης εφαρμόζεται έμμεσα και σε άλλες δικαιοδοσίες. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με μη-Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, η FXCM συνιστά σε όλους τους εταιρικούς, Omnibus (OM) και White Label (WL) πελάτες να υποβάλλουν το αναγνωριστικό LEI.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}