Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Ποιες πληροφορίες θα πρέπει να είναι ευδιάκριτες στο διαβατήριο ή την ταυτότητά μου;

Το έγγραφο ταυτοποίησης θα πρέπει να αναγράφει ευδιάκριτα το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, την ημερομηνία γέννησης και την ημερομηνία λήξης. Το όνομα στο διαβατήριο ή την ταυτότητα θα πρέπει να ταιριάζει με το όνομα που αναγράφεται στην FXCM αίτησή σας.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}