Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Ποιες οικονομικές πληροφορίες ζητώνται;

Προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο νέος FXCM trading λογαριασμός σας, απαιτείται να υποβάλλετε τις οικονομικές σας πληροφορίες. Αυτό περιλαμβάνει τις Συνολικές σας Αποταμιεύσεις & Επενδύσεις, το Ετήσιο Εισόδημα και την Καθαρή Αξία.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}