Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Ποια έγγραφα μπορώ να αποστείλω ως Πηγή Πλούτου;

Αποδεκτά έγγραφα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιβεβαιωθεί η πηγή πλούτου σας μπορεί να συνοδεύονται από ένα ή περισσότερα έγγραφα ώστε να επαληθεύσετε και να πιστοποιήσετε την διευκρίνισή σας σχετικά με την Πηγή Πλούτου σας.

Για παράδειγμα, εάν δηλώσατε ότι η καθαρή σας αξία κυμαίνεται από 50.000-99.999 (αποτιμώμενη σε USD, ή AUD ή GBP), παρακαλείσθε να παράσχετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κύρια προέλευση αυτού του ποσού.

Αυτό περιλαμβάνει:•    Τελευταία τριμηνιαία ανάλυση του τραπεζικού λογαριασμού σας που να τεκμηριώνει την Πηγή Πλούτου,•    Ανάλυση των κινήσεων επενδυτικού χαρτοφυλακίου (την πιο πρόσφατη),•    Νομικά έγγραφα που αφορούν Κληρονομιά, ή•    Αποδεικτικό Πώλησης Ακινήτου (π.χ. συναλλαγή ακινήτου).

Τα δικαιολογητικά έγγραφα:•    Θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των τελευταίων 6 μηνών,•    Χρειάζεται να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμό σας και την ημερομηνία έκδοσης. Το όνομα και το λογότυπο της εταιρείας ή της αρχής θα πρέπει να είναι ευδιάκριτα,•    Χρειάζεται να υποβληθούν με μορφή αρχείου *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.gif, *.png ή *.pdf. Δικαιολογητικά έγγραφα που παρέχονται σε Microsoft Excel, Microsoft Word ή σε άλλες μορφές επεξεργασίας δεν είναι αποδεκτά.

Το περιεχόμενο του εγγράφου θα πρέπει να είναι πλήρως ευδιάκριτο. 

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}