Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Ποια έγγραφα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για Πηγή Κεφαλαίων και Πηγή Πλούτου;

Πηγή Κεφαλαίων – Απαιτούνται έγγραφα που αποδεικνύουν την πηγή των κεφαλαίων που θα χρησιμοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε συναλλαγές με την FXCM. Για παράδειγμα:

· Εάν η πηγή των κεφαλαίων σας προέρχεται κυρίως από τον μισθό σας, υποβάλετε την ανάλυση του τραπεζικού σας λογαριασμού όπου αναφέρεται η μισθοδοσία σας κατά τους τελευταίους 3 μήνες ή έγγραφο καταβολής της μισθοδοσίας σας από τον εργοδότη.

· Εάν η πηγή των κεφαλαίων σας προέρχεται κυρίως από επενδύσεις, υποβάλετε πρόσφατη τριμηνιαία ανάλυση των κινήσεων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου σας.

· Άλλα κοινά δικαιολογητικά έγγραφα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

o Εκκαθαριστικό σημείωμα

o Αποδεικτικό πώλησης ακινήτου, ή

o Αποδεικτικό κληρονομιάς.

Πηγή Πλούτου – Απαιτούνται έγγραφα που αποδεικνύουν την πηγή του πλούτου σας ή τη συνολική καθαρή αξία που παρείχατε στην αίτηση λογαριασμού. Για παράδειγμα, εάν δηλώσατε την καθαρή σας αξία ως 50.000-99.999 GBP, παρακαλείσθε να παράσχετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κύρια προέλευση αυτού του ποσού, όπως αποταμιεύσεις από απασχόληση, επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, πώληση ακινήτου, προσωπική επιχείρηση ή/και κληρονομιά κ.λπ., με τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα που περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

· Πρόσφατη τριμηνιαία ανάλυση του τραπεζικού λογαριασμού σας

· Πρόσφατη τριμηνιαία ανάλυση των κινήσεων επενδυτικού χαρτοφυλακίου

· Νομικά έγγραφα που αφορούν κληρονομιά, ή

· Αποδεικτικό πώλησης ακινήτου.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}