Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Ποιά έγγραφα μπορώ να αποστείλω ως Πηγή Κεφαλαίων;

Μπορείτε να παρέχετε οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο επιβεβαιώνει κατάλληλα την διευκρίνισή σας σχετικά με την Πηγή Κεφαλαίων σας.

Για παράδειγμα, εάν η πηγή των κεφαλαίων σας προέρχεται κυρίως από τον μισθό σας, παρακαλούμε όπως υποβάλετε την ανάλυση του τραπεζικού σας λογαριασμού όπου αναφέρεται η μισθοδοσία σας κατά τους τελευταίους 3 μήνες.

Άλλο ανάλογο παράδειγμα είναι εάν η πηγή κεφαλαίων προέρχεται κυρίως από τις άλλες επενδύσεις σας, παρακαλούμε όπως υποβάλετε τριμηνιαία ανάλυση των κινήσεων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου σας. 

Άλλα παραδείγματα αποτελούν:•    Τελευταία τριμηνιαία ανάλυση του τραπεζικού λογαριασμού σας που να τεκμηριώνει την Πηγή Κεφαλαίων σας,•     Έγγραφο καταβολής μισθοδοσίας από τον εργοδότη,•     Εκκαθαριστικό σημείωμα,•     Αποδεικτικό Πώλησης Ακινήτου (π.χ. συναλλαγές ακινήτου).

Εάν τα κεφάλαια στα δικαιολογητικά έγγραφά σας (π.χ. λογαριασμός τραπέζης) προέρχονται από τρίτο μέρος, ενδέχεται να ζητήσουμε επιπλέον πληροφορίες και διευκρινήσεις.

Τα δικαιολογητικά έγγραφα:•    Θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των τελευταίων 6 μηνών,•    Χρειάζεται να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμό σας και την ημερομηνία έκδοσης. Το όνομα και το λογότυπο της εταιρείας ή της αρχής θα πρέπει να είναι ευδιάκριτα,•    Χρειάζεται να υποβληθούν με μορφή αρχείου *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.gif, *.png ή *.pdf. Δικαιολογητικά έγγραφα που παρέχονται σε Microsoft Excel, Microsoft Word ή σε άλλες μορφές επεξεργασίας δεν είναι αποδεκτά.

Το περιεχόμενο του εγγράφου θα πρέπει να είναι πλήρως ευδιάκριτο. 

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}