Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη διεύθυνση εργασίας μου αντί της διεύθυνσης κατοικίας μου;

To αποδεικτικό κατοικίας χρησιμοποιείται προκειμένου να εξακριβώσει τη διεύθυνση κατοικίας σας όπως αναγράφεται στην αίτησή σας. Παρακαλώ υποβάλλετε τη διεύθυνση κατοικίας σας.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}