Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Μισθώνω την κατοικία μου και όλοι οι λογαριασμοί είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη. Υπάρχει πρόβλημα;

Θα χρειαστούμε ένα έγγραφο που να αναγράφει το όνομα και τη διεύθυνσή σας όπως αναγράφονται στην αίτησή σας. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι η ανάλυση του τραπεζικού σας λογαριασμού ή ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο του μισθωτηρίου σας που να αναγράφει την περίοδο μίσθωσης.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}