Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Η διεύθυνση κατοικίας μου περιλαμβάνεται στο δίπλωμα οδήγησής μου. Μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το έγγραφο τόσο ως αποδεικτικό ταυτότητας όσο και ως αποδεικτικό κατοικίας;

Εκτός αν διευκρινίζεται διαφορετικά, εάν το έγγραφο πιστοποίησης ταυτότητας που έχει εκδοθεί από το κράτος περιλαμβάνει τη διεύθυνση κατοικίας σας όπως αυτή αναγράφεται στην αίτηση σας τότε αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως αποδεικτικό ταυτότητας όσο και ως αποδεικτικό κατοικίας.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}