Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Γιατί χρειάζεστε αυτές τις πληροφορίες ταυτοποίησης;

Τα βήματα αυτά χρειάζονται προκειμένου να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα των πληροφοριών στην αίτηση και να προστατευτούν οι πελάτες από ενδεχόμενη απάτη. Η FXCM χρησιμοποιεί διάφορα συστήματα ταυτοποίησης και επαλήθευσης ώστε να επιβεβαιώσει την ταυτότητα των πελατών της. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει επαλήθευση, θα χρειαστούν πρόσθετες πληροφορίες.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}