Fed heeft misschien nu pas neutraal geraakt

Inleiding

Het doel van de meeste centrale banken is het handhaven van prijsstabiliteit. Zij gebruiken monetaire beleidsinstrumenten om dit te bereiken. Deze omvatten:
1. De reserveverplichting.
2. Beleidsrente.
3. Open markt operaties.
Gezien het huidige inflatoire klimaat wil de Fed de totale vraag en de prijzen doen dalen. Daartoe voert zij een verkrappend monetair beleid. In dit artikel richten we ons alleen op de beleidsrente.

Beleidsrente

  • De federal funds rate is de door de centrale bank vastgestelde referentierente
  • Het is in feite het tarief waartegen banken elkaar geld lenen
  • Een kritische factor bij de aanpassing van de beleidsrente is de neutrale rentevoet. Dat wil zeggen de rente die de economische groei niet doet toenemen of afnemen.
  • Deze wordt gewoonlijk geraamd door de inflatiedoelstelling van een centrale bank op te tellen bij de reële trend van de economische groei
  • De complexiteit is dat het trendpercentage een raming is en verandert naarmate de economische omstandigheden veranderen.
  • Laten we echter uitgaan van een inflatiedoelstelling van 2% (gemiddelde inflatiedoelstelling daargelaten) en een groeipercentage van 2%
  • Dit geeft een neutraal percentage van 4%.
  • Interessant is dat de verhoging met 75 bps van gisteren ons nu pas in dit neutrale bereik brengt.

Een beleidsrente boven neutraal is in feite een verkrappend monetair beleid. Aangezien de Fed misschien nog maar net de neutrale zone heeft bereikt, is de havikistische houding van de Fed begrijpelijk. Voorzitter Powell gaf dat ook toe door te zeggen dat "het renteniveau...hoger zal zijn dan eerder verwacht."

Transmissiemechanisme

Het transmissiemechanisme van de beleidsrente kent vier kanalen:
- Marktrente: het verhogen van de beleidsrente heeft het interbancair lenen en uitlenen duurder gemaakt. Daarom hebben de commerciële banken ter compensatie hun korte rente verhoogd, waardoor de totale vraag is afgenomen. Krediet is duurder geworden en de bedrijvigheid is afgenomen.
- Waarden van activa: de prijzen van obligaties en aandelen zijn gedaald doordat de discontovoeten in de waarderingsmodellen zijn gestegen. Hierdoor daalde het vermogen van beleggers in deze instrumenten. Sparen werd aantrekkelijker en de consumptie daalde.
- Algemeen sentiment: de hogere rente heeft het vertrouwen aangetast en bedrijven en consumenten zijn pessimistischer over de toekomst. Als gevolg daarvan hebben ze hun uitgaven teruggeschroefd en zijn ze gaan sparen om in moeilijke tijden te helpen.
- Wisselkoers: Door de hogere koers is de USDOLLAR in waarde gestegen omdat kapitaal naar de greenback vloeide als de keuze om te sparen. De invoer van buitenlandse goederen en in dollar luidende grondstoffen is goedkoper geworden, wat de inflatie helpt te compenseren.

Conclusie

Gezien het transmissiemechanisme en het feit dat de Fed nu pas invloed kan uitoefenen, kunnen de vier kanalen zich nog aanpassen. Als dat zo is, kunnen de activaprijzen nog steeds onder druk staan en wordt de USDOLLAR nog steeds gesteund. Maar om een ommezwaai zinvol te maken, moet er volgens ons een merkbare matiging zijn in de mediane inflatiereeks.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.