Website Voorwaarden en Condities

Deze Website Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd in augustus 2020

De FXCM-groep van bedrijven (gezamenlijk "FXCM") is verheugd u te voorzien van informatie, inhoud, hulpmiddelen, producten en diensten op de FXCM-sites (de term "FXCM-sites" verwijst naar alle FXCM-websites, evenals naar hun inhoud, inclusief producten en diensten). Deze voorwaarden voor de website bevatten ook belangrijke bekendmakingen en informatie met betrekking tot bepaalde producten en diensten. Uw gebruik van de FXCM-websites is onderworpen aan deze voorwaarden voor de website.

Deze voorwaarden voor de website zijn een bindende overeenkomst tussen u en FXCM. Uw toegang tot en gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en alle andere juridische kennisgevingen en verklaringen die op deze website staan. Uw gebruik van FXCM-sites wordt beheerst door de versie van de voorwaarden van de website die van kracht is op de datum waarop u toegang krijgt tot elke FXCM-site.

FXCM kan deze voorwaarden van de website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. U kunt de meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden van de website bekijken door een FXCM-site te bezoeken en te klikken op de hyperlink Algemene Voorwaarden van de website onder aan de pagina. Uw voortdurende toegang tot en gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze Website Voorwaarden zoals gewijzigd. De enige kennisgeving van wijzigingen of aanpassingen van deze Websitevoorwaarden vindt plaats doordat FXCM herziene Websitevoorwaarden op deze website publiceert; FXCM zal u niet afzonderlijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen of aanpassingen.

Deze voorwaarden voor de website zijn een aanvulling op alle andere overeenkomsten tussen u en FXCM, met inbegrip van eventuele klant- of accountovereenkomsten, en alle andere overeenkomsten die van toepassing zijn op uw gebruik van informatie, inhoud, tools, producten en diensten die beschikbaar zijn op en via de FXCM-sites.

GEBRUIK VAN FXCM-SITES

De FXCM-sites zijn uitsluitend bedoeld voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, tenzij u en FXCM schriftelijk anders zijn overeengekomen.

VERDELING EN VERANTWOORDELIJKHEID VAN BEZOEKERS

De informatie op deze website is niet bedoeld voor distributie aan, of gebruik door, enige persoon in enig land of rechtsgebied waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met de plaatselijke wet- of regelgeving. Geen van de diensten of producten waarnaar wordt verwezen in FXCM-sites zijn beschikbaar voor personen die woonachtig zijn in een land waar de levering van dergelijke diensten of producten in strijd zou zijn met de plaatselijke wet- of regelgeving.

Het is de verantwoordelijkheid van de bezoekers van deze website om zich op de hoogte te stellen van de voorwaarden van en te voldoen aan alle lokale wet- of regelgeving die op hen van toepassing is. Niets op de FXCM-websites mag worden beschouwd als een verzoek tot aankoop of een aanbod tot verkoop van enig product of enige dienst aan enige persoon in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, verzoek, aankoop of verkoop onwettig zou zijn onder de wetgeving van een dergelijk rechtsgebied.

BEPERKINGEN INZAKE BELEGGINGSGIDS EN PROFESSIONEEL ADVIES

De FXCM-sites zijn niet bedoeld om juridisch, fiscaal of beleggingsadvies te verstrekken. U bent zelf verantwoordelijk voor het bepalen of een belegging, beleggingsstrategie of gerelateerde transactie geschikt voor u is op basis van uw persoonlijke beleggingsdoelstellingen, financiële omstandigheden en risicotolerantie. U dient uw juridische of fiscale adviseur te raadplegen over uw specifieke situatie.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De FXCM-sites worden beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom. Tenzij uitdrukkelijk hierin vermeld, is het u niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FXCM materiaal, waaronder tekst, grafische voorstellingen, video, audio, softwarecode, gebruikersinterfaceontwerp of logo's, van deze of enige FXCM-site te wijzigen, aan te passen, te reproduceren, te distribueren of commercieel te exploiteren.

Als u vanaf een andere website een link plaatst naar een FXCM-site, mag uw website, evenals de link zelf, niet, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FXCM, suggereren dat FXCM een niet-FXCM-website, -entiteit, -dienst of -product onderschrijft, sponsort of daarmee is geaffilieerd, en mag u geen gebruik maken van FXCM-handelsmerken of -dienstmerken anders dan die welke zijn opgenomen in de tekst van de link.

De FXCM-sites, met uitzondering van inhoud van derden, zijn originele werken van auteurschap gepubliceerd door FXCM. FXCM heeft de exclusieve rechten om deze te reproduceren, weer te geven, afgeleide werken te maken of te distribueren. De namen, logo's, handelsmerken, auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten in al het materiaal en de software op deze website zijn eigendom van FXCM of haar licentiegevers. Alle materialen op de website die eigendom zijn van derden zijn gereproduceerd met toestemming van de respectievelijke eigenaren.

VERVAL WAAR VERBODEN

Hoewel de FXCM-sites inclusief de producten en diensten wereldwijd toegankelijk zijn, zijn niet alle functies, producten of diensten die worden besproken, waarnaar wordt verwezen, die worden geleverd of die worden aangeboden via of op de site beschikbaar voor alle personen of in alle rechtsgebieden, of geschikt of beschikbaar voor gebruik in bepaalde rechtsgebieden. FXCM behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de producten en diensten die zij beschikbaar stelt, de levering en de hoeveelheid aan een persoon te beperken.

CONTENT BESCHIKBAARHEID

FXCM behoudt zich het recht voor om de inhoud, producten en diensten, (inclusief de geschiktheid voor bepaalde functies, producten en/of diensten) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Inhoud en onderzoek van derden

De FXCM-sites kunnen algemeen nieuws en informatie, commentaar, interactieve tools, koersen, onderzoeksrapporten en gegevens over de valutamarkten, andere financiële markten en andere onderwerpen bevatten.

Sommige van deze inhoud kan worden geleverd door bedrijven die niet zijn aangesloten bij een FXCM-entiteit ("inhoud van derden"). De bron van alle inhoud van derden wordt duidelijk en prominent vermeld op de FXCM-sites.

Inhoud van derden kan beschikbaar zijn via omkaderde gebieden, via hyperlinks naar websites van derden, of wordt gewoon op de site gepubliceerd. De inhoud van derden is beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom en internationale verdragen en is eigendom van of in licentie gegeven aan de gecrediteerde aanbieder(s) van inhoud van derden.

FXCM onderschrijft of keurt dergelijke inhoud van derden niet expliciet of impliciet goed. De aanbieders van de Third Party Content onderschrijven of keuren de Third Party Content niet impliciet of expliciet goed, noch mag hun inhoud worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies.

Hoewel FXCM alles in het werk stelt om accurate en tijdige informatie te verstrekken om aan de behoeften van gebruikers te voldoen, garanderen noch FXCM noch de aanbieders van Inhoud van Derden de nauwkeurigheid, tijdigheid, volledigheid of bruikbaarheid daarvan, en zijn zij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke inhoud, met inbegrip van advertenties, producten of andere materialen op of beschikbaar via sites van derden. Inhoud van derden wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt en FXCM en de aanbieders van inhoud van derden wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor de inhoud van derden die op de site beschikbaar is. U zult de inhoud van derden uitsluitend op eigen risico gebruiken. De inhoud van derden wordt verstrekt op een "as-is" basis. De derde partij aanbieders van inhoud wijzen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk.

De derde partij inhoudleveranciers en hun moederbedrijven, dochterondernemingen, filialen, dienstverleners, licentiegevers, functionarissen, directeuren of werknemers zullen niet aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de inhoud van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade voor verlies van winst, gebruik, gegevens of andere immateriële schade, zelfs indien deze partij op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Juistheid van informatie

Hoewel FXCM alles in het werk heeft gesteld om de nauwkeurigheid van de informatie op deze website te waarborgen, is de informatie en inhoud van de website onderhevig aan verandering zonder kennisgeving en wordt uitsluitend verstrekt om handelaren te helpen onafhankelijke beleggingsbeslissingen te nemen. FXCM heeft redelijke maatregelen genomen om de nauwkeurigheid van de informatie op de website te waarborgen. FXCM staat echter niet in voor de juistheid ervan en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit de inhoud of uw onvermogen om toegang te krijgen tot de website, voor enige vertraging in of mislukking van de overdracht of de ontvangst van enige instructie of kennisgeving die via deze website wordt verzonden.

Alle inhoud op de FXCM-websites wordt alleen gepresenteerd op de datum die is gepubliceerd of aangegeven, en kan worden achterhaald door latere marktgebeurtenissen of om andere redenen. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor het instellen van de cache-instellingen van uw browser om ervoor te zorgen dat u de meest recente gegevens ontvangt.

VERBODEN GEBRUIK

Omdat alle servers een beperkte capaciteit hebben en door veel mensen worden gebruikt, mag u FXCM-sites niet gebruiken op een manier die een FXCM-server of een netwerk dat met een FXCM-server is verbonden, zou kunnen beschadigen of overbelasten. Gebruik de FXCM-sites niet op een manier die het gebruik van de FXCM-sites door een andere partij zou kunnen belemmeren.

GEBRUIK VAN LINKS

De FXCM-website kan links bevatten naar websites die door andere partijen worden beheerd. FXCM heeft geen controle over de inhoud of de juistheid van de informatie op dergelijke websites en keurt het materiaal op dergelijke sites niet anderszins goed. De links worden uitsluitend ter informatie aangeboden en FXCM sluit alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor de inhoud of het functioneren van deze websites van derden uit.

UITSLUITING VAN GARANTIES

FXCM geeft geen uitdrukkelijke of impliciete garanties over de FXCM-sites, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk. De FXCM sites worden aan u ter beschikking gesteld "as is" en "zoals beschikbaar" en FXCM garandeert niet dat eventuele gebreken of onnauwkeurigheden zullen worden gecorrigeerd.

FXCM garandeert niet dat de FXCM-sites aan uw behoeften zullen voldoen, of dat zij ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zullen zijn. FXCM garandeert ook niet dat de resultaten verkregen door het gebruik van de FXCM-sites nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn, of dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u via de FXCM-sites is gekocht of verkregen aan uw verwachtingen.

DISCLAIMER EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover maximaal is toegestaan door de wet, is FXCM niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, incidentele, speciale, directe of indirecte schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, handelsverliezen of schade die voortvloeit uit het gebruik of het verlies van het gebruik van de FXCM-sites en inhoud van derden, ongemak of vertraging). Dit geldt zelfs indien FXCM is geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade of verlies.

Tenzij anders vereist door de wet, zal FXCM niet aansprakelijk zijn jegens u of iemand anders voor enig verlies als gevolg van een oorzaak waarover FXCM geen directe controle heeft. Dit omvat storingen in elektronische of mechanische apparatuur of communicatielijnen (inclusief telefoon, kabel en internet), onbevoegde toegang, virussen, diefstal, bedieningsfouten, zwaar of buitengewoon weer (inclusief overstroming, aardbeving of andere daad van god), brand, oorlog, opstand, terreurdaad, oproer, arbeidsconflict en andere arbeidsproblemen, ongeval, noodsituatie of maatregelen van de overheid.

Als u in een staat, land of jurisdictie woont die de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid of incidentele of gevolgschade niet toestaat, zijn sommige of al deze beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing.

VRIJWARING

Als voorwaarde voor uw gebruik van de FXCM-websites gaat u ermee akkoord FXCM en haar leveranciers van externe inhoud te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle claims, verliezen, aansprakelijkheid, kosten en uitgaven (met inbegrip van maar niet beperkt tot honoraria van advocaten) die voortvloeien uit uw gebruik van de FXCM-websites, of uit uw schending van deze voorwaarden.

VERTROUWELIJKHEID

Het is uw plicht om FXCM-rekeningnummers en wachtwoorden vertrouwelijk te houden. U erkent en gaat ermee akkoord dat elke instructie of communicatie die aan u of namens u via een FXCM-site wordt doorgegeven, op uw eigen risico gebeurt. U geeft FXCM toestemming om te vertrouwen en te handelen op, en te behandelen als volledig bevoegd en bindend voor u, elke instructie gegeven aan FXCM waarvan FXCM gelooft dat deze door u of namens u is gegeven door een agent of tussenpersoon waarvan FXCM te goeder trouw gelooft dat deze door u naar behoren is gemachtigd. U erkent en stemt ermee in dat FXCM het recht heeft te vertrouwen op uw rekeningnummer en/of wachtwoord om u te identificeren en u stemt ermee in deze informatie niet bekend te maken aan iemand die niet naar behoren door u is gemachtigd.

BEËINDIGING

FXCM behoudt zich het recht voor om uw gebruik van de FXCM-sites op elk moment, om welke reden dan ook, met of zonder reden en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

VERVALBAARHEID

Als om welke reden dan ook een bepaling van deze Website Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling worden afgedwongen voor zover maximaal is toegestaan, en zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze EULA en alle vorderingen die voortvloeien uit en in verband met deze EULA worden beheerst door het materiële recht van de Republiek Cyprus en zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in de Republiek Cyprus.