FXCM-Handelsapps

Ontdek onze FXCM-Apps1 en pas uw handelservaring aan met de Standalone of Trading Station-apps die het handelen alleen maar soepeler maken. Met de FXCM-Apps kunt u:

  • Op de hoogte blijven van het laatste nieuws en trends
  • Uw transacties stroomlijnen
  • Nieuwe handelsfuncties ontgrendelen

Upgrade uw handelservaring vandaag nog!

Specialty Apps

Gratis Apps

App-naam Platform Type Beschrijving Downloaden

VERWERKING VAN BETALINGEN

FXCM kan u verschillende betalingsverwerkingsmethoden ter beschikking stellen om de aankoop van producten via de FXCM-App te vergemakkelijken. U dient zich te houden aan alle relevante bepalingen en voorwaarden of andere juridische overeenkomsten, hetzij met FXCM of een derde partij, die van toepassing zijn op uw gebruik van een bepaalde betalingsverwerkingsmethode. U stemt toe te betalen voor alle producten die u bestelt en dat FXCM uw creditcard of een andere vorm van betaling die u aangeeft, mag gebruiken voor alle bestelde producten, samen met eventuele extra bedragen (inclusief eventuele belastingen). U stemt toe dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle kosten in verband met de aankopen die u via de FXCM App doet.

Internationale transacties worden afgehandeld door Forex Capital Markets Limited (UK), 20 Gresham Street, 4th Floor, London EC2V 7JE, Verenigd Koninkrijk.

BETALINGEN EN TERUGBETALINGSBELEID

FXCM-Sites maken gebruik van derde partij betalingsverwerker(s) ("Payment Processors") voor online betalingen, orderverwerking, orderbezorging en andere commerciële oplossingen. Facturering vindt plaats op het moment van of kort na uw transactie. Indien er voor een transactie een creditcard wordt gebruikt, kan FXCM vooraf goedkeuring aanvragen voor een bedrag ter hoogte van het orderbedrag. U gaat ermee akkoord dat u betaalt voor alle producten die u koopt via de betalingsverwerkers en dat FXCM uw creditcard mag belasten voor alle gekochte producten.

Alle verkopen van producten zijn definitief. Vergoedingen voor producten en diensten worden niet gerestitueerd.

De prijzen voor producten die via de betalingsverwerkers worden aangeboden, kunnen te allen tijde veranderen, en de betalingsverwerkers bieden geen prijsbescherming of restitutie in geval van een prijsverlaging of promotionele aanbiedingen.

Als een product niet beschikbaar is na een transactie en vóór het downloaden, is uw enige oplossing een terugbetaling. Indien technische problemen de levering van uw product verhinderen of onredelijk vertragen, is uw exclusieve en enige rechtsmiddel ofwel vervanging ofwel terugbetaling van de betaalde prijs, zoals bepaald door FXCM.

FXCM-SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

STRATOS GLOBAL SERVICES LLC, ("FXCM"), EN ELKE VAN HUN AFFILIATES EN DOCHTERONDERNEMINGEN (SAMEN"FXCM") ZIJN BEREID TOT HET VERLENEN VAN DE SOFTWARE (hieronder gedefinieerd) AAN U ONDER DE VOORWAARDE DAT U ALLE VOORWAARDEN IN DEZE EINDGEBRUIKERSLICENTIEOVEREENKOMST ("EULA") AANVAARDT. DEZE EULA IS EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U EN FXCM. LEES DEZE ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET INSTALLATIEPROCES VOLTOOIT EN/OF DE SOFTWARE GEBRUIKT. DOOR DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN ERKENT U DAT U DE VOORWAARDEN VAN DE EULA HEBT GELEZEN EN ERMEE AKKOORD GAAT. ALS U INSTEMT MET DEZE VOORWAARDEN NAMENS EEN BEDRIJF OF ANDERE RECHTSPERSOON, VERKLAART U DAT U DE WETTELIJKE BEVOEGDHEID HEBT OM DE RECHTSPERSOON AAN DEZE VOORWAARDEN TE BINDEN. INDIEN U NIET OVER EEN DERGELIJKE BEVOEGDHEID BESCHIKT, OF INDIEN U NIET AAN DE VOORWAARDEN GEBONDEN WENST TE ZIJN, KUNT U DE HIERONDER GENOEMDE SOFTWARE OF ANDERE MEDIA WAAROP DE SOFTWARE STAAT NIET GEBRUIKEN.

DEFINITIES.

  • Software. Software wordt gedefinieerd als downloadbare FXCM-platforms en API's, inclusief maar niet beperkt tot Trading Station II, Active Trader, Trading Station Gateway, Strategy Trader, alsmede alle andere software, updates of foutcorrecties die door FXCM worden verstrekt, en alle bijbehorende gegevens, media, bestanden, gebruikershandleidingen, programmagidsen, signaleringen, berichten, waarschuwingen en andere documentatie die door FXCM aan u wordt verstrekt of anderszins door FXCM wordt verspreid.
  • Licentie. Licentie wordt gedefinieerd als een beperkt, herroepbaar, niet-sublicentieerbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om Software te gebruiken, dat aan u wordt verleend.
.

LICENTIEVERLENING.

FXCM verleent u het recht om de Software te installeren, te gebruiken, te openen, weer te geven en uit te voeren op elke computer of mobiel apparaat, indien van toepassing, die u bezit of beheert, voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, tenzij u en FXCM schriftelijk anders zijn overeengekomen, en op voorwaarde dat u voldoet aan alle voorwaarden van deze EULA.

REIKWIJDTE EN BEPERKINGEN.

U mag de Software niet verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, herdistribueren, hergebruiken, doorgeven, in sublicentie geven of exploiteren, met inbegrip van de Software tekst, graphics, video, audio, codes, user interface design of logs. U mag niet kopiëren (behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze EULA), decompileren, reverse engineeren, demonteren, proberen de broncode af te leiden, wijzigen of afgeleide werken maken van de Software, updates of enig deel daarvan, inclusief maar niet beperkt tot de Software tekst, graphics, video, audio, codes, user interface design of logs. Elke poging daartoe is een schending van de rechten van FXCM. De voorwaarden van de EULA zijn van toepassing op door FXCM verstrekte upgrades die de oorspronkelijke Software vervangen en/of aanvullen, tenzij een dergelijke upgrade vergezeld gaat van een aparte licentie, in welk geval de voorwaarden van die licentie van toepassing zijn.

De Software is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door personen in landen of rechtsgebieden waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd is met de lokale wet- of regelgeving. Het is uw verantwoordelijkheid om de voorwaarden van de EULA na te gaan en te voldoen aan alle lokale wetten of voorschriften waaraan u onderworpen bent. U mag de Software niet gebruiken of iemand toestaan de Software te gebruiken voor onwettige of ongeoorloofde doeleinden.

De in de Software aan u verstrekte informatie is de exclusieve eigen inhoud van FXCM en, indien van toepassing, haar externe verkopers, licentieverleners en de aan haar gelieerde ondernemingen. Niets in deze EULA verleent u enige eigendomsrechten op de Software of de informatie die u in de Software wordt verstrekt.

RISICO'S.

Als voorwaarde voor deze licentie begrijpt u en stemt u ermee in dat u door het downloaden en/of gebruik van de Software wordt blootgesteld aan risico's in verband met het downloaden en/of gebruiken van software die mogelijk niet compatibel is met uw computerapparatuur. U gaat ermee akkoord dergelijke risico's te aanvaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, storingen van of schade aan hardware, software, communicatielijnen of -systemen en/of andere computerapparatuur. FXCM wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid met betrekking tot het voorgaande af en u gaat ermee akkoord FXCM volledig te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen voor alle schade, aansprakelijkheden, verliezen, kosten en uitgaven die daaruit kunnen voortvloeien.

TOESTEMMING VOOR HET GEBRUIK VAN GEGEVENS.

U stemt ermee in dat FXCM technische gegevens en gerelateerde informatie kan verzamelen en gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot technische informatie over uw computer, systeem- en toepassingssoftware en randapparatuur, die periodiek wordt verzameld om de levering van software-updates, productondersteuning en andere diensten aan u (indien van toepassing) in verband met deze EULA te faciliteren.

LINKS NAAR INHOUD VAN DERDE PARTIJEN.

Door het gebruik van de Software kunt u links naar de inhoud van derden plaatsen. De sites van derden staan niet onder controle van FXCM en FXCM is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites van derden, eventuele links op sites van derden of wijzigingen of updates van sites van derden. De toevoeging van een link betekent niet dat FXCM de site van de derde onderschrijft.

Voor bepaalde informatie van derden die in de Software wordt overgebracht, kunnen aanvullende goedkeuringen nodig zijn van de verkoper of derde die deze informatie levert. U bent verantwoordelijk voor het aanvragen en ontvangen van dergelijke schriftelijke goedkeuring door de desbetreffende derde partij en het betalen van eventuele vergoedingen of kosten.

BEËINDIGING.

De onder deze EULA aan u verleende licentie kan door FXCM te allen tijde zonder kennisgeving worden beëindigd, met of zonder oorzaak. FXCM behoudt zich het recht voor om uw rechten onder deze licentie zonder kennisgeving van FXCM te beëindigen indien u niet voldoet aan enige voorwaarde(n) van deze EULA. Bij beëindiging van de licentie dient u alle gebruik van de software te staken en alle kopieën, geheel of gedeeltelijk, van de software te vernietigen.

U erkent dat bepaalde informatie wordt verstrekt door derden waarmee FXCM een overeenkomst heeft gesloten. Indien een overeenkomst tussen een derde aanbieder van informatie of software en FXCM wordt beëindigd, zal FXCM de verstrekking van deze informatie of software aan u onmiddellijk en zonder kennisgeving stopzetten. Ingevolge het bepaalde in artikel 10 is noch FXCM noch een derde leverancier of informatieverstrekker waarmee FXCM een overeenkomst heeft gesloten, jegens u aansprakelijk in verband met een dergelijke beëindiging.

INTELLECTUEEL EIGENDOM.

U erkent dat de Software wordt beschermd door het auteursrecht en andere wetten inzake intellectuele eigendom. U erkent verder dat alle rechten, aanspraken en belangen daarin het exclusieve eigendom zijn van FXCM en haar derde licentieverleners, indien van toepassing, en dat u geen rechten, aanspraken of belangen verwerft met betrekking tot de Software, met uitzondering van zoals uitdrukkelijk hierin is vermeld. U gaat ermee akkoord de rechten van FXCM of een derde-licentieverlener op de Software, niet aan te vechten of anderszins te proberen rechten op de Software te doen gelden, met uitzondering van de rechten die onder deze EULA vallen.

GEEN GARANTIE.

FXCM GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES OVER DE SOFTWARE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-SCHENDING. DE SOFTWARE WORDT U TER BESCHIKKING GESTELD "ZOALS DEZE IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" EN FXCM GARANDEERT NIET DAT EVENTUELE GEBREKEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. FXCM GARANDEERT NIET DAT DE SOFTWARE AAN UW BEHOEFTEN ZAL VOLDOEN, OF DAT UW GEBRUIK ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZAL ZIJN. FXCM GARANDEERT OOK NIET DAT DE RESULTATEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE ACCURAAT OF BETROUWBAAR ZIJN, OF DAT DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL GERELATEERD AAN DE SOFTWARE AAN UW VERWACHTINGEN VOLDOET. GEEN ENKELE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES GEGEVEN DOOR FXCM OF HAAR BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER ZAL EEN GARANTIE TOT STAND BRENGEN. FXCM EN HAAR EXTERNE INHOUDLEVERANCIERS, EXTERNE LICENTIEVERLENERS EN GELIEERDE ONDERNEMINGEN GEVEN GEEN ENKELE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID OF TIJDIGHEID VAN ALLE INFORMATIE DIE VIA DE SOFTWARE WORDT VERSTREKT. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF BEPERKINGEN VAN DE TOEPASSELIJKE WETTELIJKE RECHTEN VAN EEN CONSUMENT NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE UITSLUITING EN BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN ZAL FXCM, EEN DERDE CONTENT PROVIDER, EEN DERDE LICENTIEVERLENER OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR PERSOONLIJK LETSEL, OF WELKE INCIDENTELE, SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE DAN OOK, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADEVERGOEDING VOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN GEGEVENS, BEDRIJFSONDERBREKING OF ENIGE ANDERE COMMERCIËLE SCHADE OF VERLIEZEN ("VERLIEZEN"), VOORTVLOEIEND UIT OF GERELATEERD AAN UW GEBRUIK OF ONVERMOGEN OM DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, ONGEACHT DE OORZAAK, ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID (CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS) EN ZELFS ALS FXCM, EEN DERDE CONTENT PROVIDER, EEN DERDE LICENTIEVERLENER OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN DAARVAN OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. VOORTS ZAL FXCM, TENZIJ ANDERS VEREIST DOOR DE WET, NIET AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF IEMAND ANDERS VOOR ENIG VERLIES ALS GEVOLG VAN EEN OORZAAK WAAROVER FXCM GEEN DIRECTE CONTROLE HEEFT. DIT OMVAT STORING VAN ELEKTRONISCHE OF MECHANISCHE APPARATUUR OF COMMUNICATIELIJNEN (WAARONDER TELEFOON, KABEL EN INTERNET), ONBEVOEGDE TOEGANG, VIRUSSEN, DIEFSTAL, BEDIENINGSFOUTEN, ZWAAR OF BUITENGEWOON WEER (WAARONDER OVERSTROMING, AARDBEVING OF EEN ANDERE DAAD VAN OVERMACHT), BRAND, OORLOG, OPSTAND, TERRORISTISCHE DAAD, OPROER, ARBEIDSCONFLICT EN ANDERE ARBEIDSPROBLEMEN, ONGEVAL, NOODSITUATIE OF OVERHEIDSOPTREDEN. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DEZE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. HET GEBRUIK VAN SOFTWARE VAN DERDEN VALT ONDER DE TOEPASSELIJKE LICENTIEOVEREENKOMST, INDIEN VAN TOEPASSING, MET DEZE DERDE PARTIJ. FXCM IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SOFTWARE VAN DERDEN EN IS OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK VOOR VERLIEZEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK VAN DERGELIJKE SOFTWARE VAN DERDEN MET DE SOFTWARE VAN FXCM. FXCM GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DERGELIJKE SOFTWARE VAN DERDEN.

GELDENDE WETTEN EN JURISDICTIE.

De wetten van Engeland en Wales beheersen deze EULA, en alle niet-contractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien of ermee verband houden, en de interpretatie ervan. De Engelse rechtbanken zijn exclusief bevoegd om geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze EULA (inclusief geschillen of vorderingen in verband met niet-contractuele verplichtingen die voortvloeien uit of in verband met deze EULA) te beslechten. Op voorwaarde echter dat niets hierin, FXCM ervan weerhoudt een vordering in te stellen bij een andere bevoegde rechtbank. Indien een bevoegde rechter om welke reden dan ook oordeelt dat een bepaling of een deel daarvan niet afdwingbaar is, blijft de rest van deze licentie volledig van kracht.

GELDIGE TAAL.

Elke vertaling van deze Licentie is gemaakt om te voldoen aan de lokale vereisten of voor uw gebruiksgemak. In het geval van een geschil tussen de Engelse en een niet-Engelse versie, is de Engelse versie van deze Licentie van toepassing, voor zover de lokale wetgeving in uw rechtsgebied dit niet verbiedt.

WIJZIGINGEN VAN DE EULA.

FXCM behoudt zich het recht voor de bepalingen en voorwaarden van de EULA te allen tijde met of zonder kennisgeving te wijzigen, door dergelijke wijzigingen op de website www.fxcm.com te plaatsen. U bent verantwoordelijk voor het regelmatig bekijken van deze voorwaarden voor eventuele wijzigingen en gaat ermee akkoord hieraan gebonden te zijn.

Openbaarmaking
1

FXCM Apps: De getoonde apps houden geen rekening met uw individuele omstandigheden en handelsdoelstellingen, en mogen daarom niet worden beschouwd als een persoonlijke aanbeveling of beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten zijn niet indicatief voor toekomstige resultaten.