Privacybeleid

Laatst bijgewerkt : 11 augustus 2023

Stratos Europe Limited (of "we", "ons", "FXCM") respecteert uw recht op privacy. Dit privacybeleid ("beleid") is van toepassing op persoonlijke informatie die wij verzamelen via onze website op FXCM.com/nl/ evenals alle andere gerelateerde sites en toepassingen. Dit Beleid is niet van toepassing op websites die worden beheerd door andere organisaties, gelieerde ondernemingen en andere derde partijen. Het Beleid is ook van toepassing op persoonlijke informatie die wij verzamelen wanneer u gebruik maakt van of interageert met onze diensten door middel van correspondentie met ons via telefoon, elektronische post of anderszins. Het beleid is bedoeld om u te informeren over het soort informatie dat wij verzamelen, met wie wij deze delen, waarvoor wij deze gebruiken, hoe wij deze veilig bewaren en wat uw rechten op het gebied van gegevensprivacy zijn.

Onder "elektronische post" wordt verstaan: tekst-, spraak-, geluids- of beeldberichten die over een openbaar communicatienetwerk worden verzonden en in het netwerk of in de eindapparatuur van de ontvanger kunnen worden opgeslagen totdat zij door de ontvanger worden opgehaald. Het omvat methoden zoals e-mail en instant messaging.

Als u vragen of zorgen hebt over ons gebruik van uw persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op.

Wat doet FXCM?

FXCM is een aanbieder van online handel in vreemde valuta (FX), CFD-handel, en aanverwante diensten. FXCM is gevestigd in de Republiek Cyprus, en heeft partners en filialen in de belangrijkste financiële centra van de wereld. Voor meer informatie over FXCM, zie de "Over FXCM" sectie van onze website.

Welke persoonlijke informatie verzamelt FXCM en waarom?

De persoonlijke informatie die wij over u kunnen verzamelen valt in grote lijnen in de volgende categorieën:

Informatie die u vrijwillig verstrekt

U kunt ons uw identiteit, contactgegevens en financiële gegevens etc. verstrekken door formulieren in te vullen of door met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail of anderszins. Dit omvat persoonlijke informatie die u verstrekt wanneer u:

 • Onze producten of diensten aanvraagt
 • Een account aanmaakt op onze website
 • Abonneert op onze of gerelateerde diensten of publicaties van derden
 • Marketing verzoekt om naar u te worden verzonden
 • Deelnemen aan een wedstrijd, promotie of enquête
 • Geef ons feedback

Naast het bovenstaande kan u op bepaalde delen van onze website gevraagd worden om vrijwillig persoonlijke informatie te verstrekken (bijvoorbeeld om u in te schrijven voor marketingcommunicatie van ons, en/of om vragen aan ons te stellen). De persoonlijke informatie die u gevraagd wordt te verstrekken, en de redenen waarom u gevraagd wordt deze te verstrekken, zullen u duidelijk gemaakt worden op het moment dat wij u vragen uw persoonlijke informatie te verstrekken.

Informatie die wij automatisch verzamelen

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij bepaalde gegevens van uw apparaat verzamelen. In sommige landen, waaronder landen in de Europese Economische Ruimte (EER), kan deze informatie worden beschouwd als persoonlijke informatie onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

De informatie die wij automatisch verzamelen, kan met name informatie omvatten zoals uw IP-adres, apparaattype, unieke apparaatidentificatienummers, browsertype, brede geografische locatie (bijvoorbeeld locatie op land- of stadsniveau) en andere technische informatie. Wij verzamelen mogelijk ook informatie over de manier waarop uw apparaat met onze website en elektronische post heeft geïnteracteerd, met inbegrip van de pagina's die zijn bezocht en de links waarop is geklikt.

Het verzamelen van deze informatie stelt ons in staat beter te begrijpen welke bezoekers naar onze website komen, waar ze vandaan komen en welke inhoud op onze website voor hen interessant is. Wij gebruiken deze informatie voor onze interne analyse en om de kwaliteit en relevantie van onze website voor onze bezoekers te verbeteren.

Sommige van deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies en soortgelijke trackingtechnologie. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die wij gebruiken en de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken, zie ons Cookiebeleid.

Informatie die wij verkrijgen van derden of uit publiek toegankelijke bronnen

Van tijd tot tijd kunnen wij persoonlijke informatie over u ontvangen uit bronnen van derden, maar alleen wanneer wij hebben gecontroleerd of deze derden ofwel uw toestemming hebben of anderszins wettelijk bevoegd of verplicht zijn om uw persoonlijke informatie aan ons bekend te maken.

Wij gebruiken de informatie die wij van deze derden ontvangen om de diensten die wij aan u leveren te verbeteren, zoals het leveren van gecureerde inhoud die relevant is voor diensten die wij aan u leveren of onderwerpen waarin u geïnteresseerd bent.

Met wie deelt FXCM mijn persoonlijke informatie?

Wij kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan de volgende categorieën ontvangers:

 • aan onze groepsmaatschappijen, externe dienstverleners en partners die gegevensverwerkingsdiensten aan ons leveren (bijvoorbeeld om de levering van, functionaliteit op of hulp bij het verbeteren van de beveiliging van onze website te ondersteunen), of die anderszins persoonlijke informatie verwerken voor doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven of aan u worden gemeld wanneer wij uw persoonlijke informatie verzamelen.
 • aan elke bevoegde wetshandhavingsinstantie, regelgevende, overheidsinstantie, rechtbank of andere derde partij wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is (i) op grond van de toepasselijke wet- of regelgeving, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, of (iii) om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen.
 • aan een potentiële koper (en zijn agenten en adviseurs) in verband met een voorgestelde aankoop, fusie of overname van een deel van ons bedrijf, op voorwaarde dat we de koper meedelen dat hij uw persoonlijke informatie alleen mag gebruiken voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn vermeld.
 • aan een andere persoon met uw toestemming voor de openbaarmaking.

Wettelijke basis voor het verwerken van persoonlijke informatie

Onze rechtmatige grondslag voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven beschreven persoonlijke informatie zal afhangen van de betreffende persoonlijke informatie en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

Normaal gesproken zullen wij echter alleen persoonlijke informatie van u verzamelen wanneer wij uw toestemming daarvoor hebben, wanneer wij de persoonlijke informatie nodig hebben om een contract met u uit te voeren, of wanneer de verwerking in ons gerechtvaardigd belang is en niet zwaarder weegt dan uw belangen op het gebied van gegevensbescherming of fundamentele rechten en vrijheden. In sommige gevallen kunnen wij ook wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens van u te verzamelen of kunnen wij de persoonsgegevens anderszins nodig hebben om vitale belangen te beschermen.

Indien wij u vragen persoonsgegevens te verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om een contract met u uit te voeren, zullen wij dit op het betreffende moment duidelijk maken en u informeren of het verstrekken van uw persoonsgegevens al dan niet verplicht is (alsmede over de mogelijke gevolgen indien u uw persoonsgegevens niet verstrekt).

Evenzo, indien wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken op grond van onze legitieme belangen (of die van een derde partij), zullen wij u op het relevante moment duidelijk maken wat deze legitieme belangen zijn.

Indien u vragen heeft over of meer informatie wenst over de rechtmatige grondslag op basis waarvan wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, kunt u contact met ons opnemen

Doel waarvoor wij uw persoonlijke informatie zullen gebruiken

U als klant van dienst zijn

Soort gegevens: Identiteit, contactgegevens, nationaal identificatienummer, sociaal-demografisch, transactioneel, financieel, contractueel, documentaire gegevens, communicatie met u

Doel

Inwerken van u als nieuwe klant
Opzetten van en toegang verschaffen tot uw effectenrekening
Levering van onze producten en diensten
Het vergemakkelijken van uw opnames, stortingen en geldovermakingen
Reageren op uw vragen via chat, elektronische post en telefoon

Wettelijke basis

( voor verwerking op basis van rechtmatig belang )
De naleving van een contract met u (de klant)

Beheer van onze activiteiten en werkzaamheden

Type gegevens : Transactiegegevens, financiële gegevens, contractuele gegevens, technische gegevens, locatiegegevens, gebruiksgegevens

Doel

Beheersing van onze risicopositie en financiële positie
Stress testing van onze systemen en controles
Herzien en verbeteren van onze processen
Uitvoeren van audits
Het innen en terugvorderen van geld dat aan ons verschuldigd is
Ontdekken van nieuwe producten en diensten
Relaties aangaan met andere bedrijven die diensten aan u verlenen en hen assisteren bij het beheren van hun activiteiten en zaken, voor de hier opgenomen doeleinden

Wettelijke basis

( voor verwerking op basis van rechtmatig belang )
Uitvoering van een overeenkomst met u (de klant)
Wettelijke verplichting
Gerechtvaardigd belang
- Voldoen aan regels en richtlijnen van regelgevers
- Efficiënt zijn in de manier waarop wij onze zaken doen
- Om innovatief te zijn en nieuwe producten te ontwikkelen die zijn afgestemd op de behoeften van onze klanten

Risicobeheer, preventie van financiële criminaliteit, reageren op wettelijke vereisten en juridische claims

Soorten gegevens : Transactiegegevens, financiële gegevens, identiteitsgegevens

Doel

Financiële criminaliteit opsporen, onderzoeken, rapporteren en trachten te voorkomen
Het beheren van risico's voor ons en onze klanten
Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving
Op klachten te reageren en te trachten deze op te lossen
Het beoordelen van uw profiel voor en tijdens onze relatie met u
Informatie verstrekken aan toezichthouders indien nodig voor onderzoeksdoeleinden

Wettelijke basis

( voor verwerking op basis van rechtmatig belang )
Publiek belang dat in de wet is vastgelegd
Wettelijke verplichting
Gerechtvaardigd belang
- Voldoen aan regels en richtlijnen van regelgevers
- Om fraude, witwassen van geld en financiële criminaliteit te voorkomen en het algemeen belang te beschermen

Marketing

Soort gegevens : Contact, Toestemming, Plaats, Technische, Gedrag, Communicatie

Doel

Ontwikkelen en uitvoeren van marketingactiviteiten
Om advies of begeleiding te geven over onze producten en diensten

Wettelijke basis

( voor verwerking op basis van rechtmatig belang )
Toestemming
Gerechtvaardigd belang
- leren en begrijpen wat de behoeften van onze klanten zijn
- Om innovatief te zijn en nieuwe producten te ontwikkelen
- Om nieuwe marktsegmenten te verkennen en producten te ontwikkelen die voor hen van belang zijn

Hoe houdt FXCM mijn persoonlijke informatie veilig?

We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie die we over u verzamelen en verwerken te beschermen. De maatregelen die we gebruiken zijn ontworpen om een beveiligingsniveau te bieden dat past bij het risico van het verwerken van uw persoonlijke informatie.In het bijzonder:

 • Houden persoonlijke informatie in beveiligde faciliteiten en wanneer de informatie elektronisch wordt bewaard, op beveiligde servers.
 • Gebruiken wij waar mogelijk gecodeerde transmissieverbindingen.
 • Gebruik maken van andere beveiligingsmaatregelen zoals firewalls, authenticatiesystemen (bijv. wachtwoorden) en toegangscontrolemechanismen om ongeoorloofde toegang tot systemen en gegevens te controleren.
 • Regelmatig onze informatieverzamelings-, opslag- en verwerkingspraktijken herzien, met inbegrip van fysieke beveiligingsmaatregelen, om ons te wapenen tegen ongeoorloofde toegang tot systemen.
 • De toegang tot persoonlijke informatie beperken tot onze werknemers, contractanten en agenten die deze informatie moeten kennen om deze voor ons te verwerken en die onderworpen zijn aan strikte contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen. FXCM kan disciplinaire maatregelen nemen of personen beëindigen die opzettelijk informatie verkrijgen, zonder dat zij recht hebben op de toegang daartoe.

Cookievoorkeuren

Sommige van de cookies die FXCM plaatst wanneer u een van onze websites bezoekt, zijn essentieel voor de werkende functionaliteit van de site. Zonder deze cookies zou u niet in staat zijn om online te chatten, een handelsaanvraag in te vullen of geld te storten. Prestatiecookies zijn een ander type cookies dat FXCM gebruikt om u een betere gebruikerservaring te bieden en om te verbeteren hoe de inhoud op onze website wordt gepresenteerd. Marketing cookies worden meestal ook ingesteld door derde partij advertentienetwerken om ervoor te zorgen dat we u voorzien van gerichte advertenties die relevanter zijn voor u en uw interesses. Als u geen niet-verplichte cookies wilt ontvangen, kunt u hier uw voorkeuren beheren.

Internationale gegevensoverdracht

Onder bepaalde voorwaarden kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een derde partij in landen buiten de EER voor verdere verwerking in overeenstemming met de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. In deze omstandigheden zullen wij, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, ervoor zorgen dat uw privacyrechten adequaat worden beschermd door passende technische, organisatorische, contractuele of andere wettige middelen. Daartoe behoren overeenkomsten inzake gegevensoverdracht voor de overdracht van persoonlijke informatie tussen onze groepsmaatschappijen, die vereisen dat alle groepsmaatschappijen persoonlijke informatie die zij verwerken vanuit de EER beschermen in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming van de Europese Unie. Wij hebben soortgelijke passende waarborgen ingevoerd voor onze externe dienstverleners en partners en nadere bijzonderheden kunnen op verzoek worden verstrekt.

Bewaring van gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als nodig is voor het uitvoeren van de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet (tenzij langere bewaring wettelijk verplicht is). Wij zullen uw persoonlijke informatie echter niet langer dan deze periode bewaren en het bewaren van uw persoonlijke informatie zal periodiek worden herzien. Wij kunnen een geanonimiseerde vorm van uw persoonlijke informatie bewaren, die niet langer naar u zal verwijzen zonder tijdslimieten, voor zover wij een legitiem en rechtmatig belang hebben om dit te doen.

Geautomatiseerde besluitvorming

In sommige gevallen kan ons gebruik van uw persoonlijke informatie ertoe leiden dat geautomatiseerde beslissingen worden genomen (met inbegrip van profilering) die juridische gevolgen voor u hebben of die op vergelijkbare wijze aanzienlijke gevolgen voor u hebben.

Geautomatiseerde besluitvorming houdt in dat een besluit over u automatisch wordt genomen op basis van een computerbepaling (met behulp van software-algoritmen), zonder dat dit door ons wordt beoordeeld.

Wij nemen geautomatiseerde beslissingen bij het openen van een rekening, waarbij wij controleren of de aangeboden producten of diensten geschikt voor u zijn op basis van de informatie die u ons verstrekt. Wij kunnen bijvoorbeeld informatie over uw financiële draagkracht of socio-demografische informatie gebruiken om te beoordelen of u geschikt bent en het risico begrijpt dat verbonden is aan het handelen in onze producten.

Wanneer wij een geautomatiseerd besluit over u nemen, hebt u het recht om het besluit te betwisten, uw standpunt kenbaar te maken en een menselijke beoordeling van het besluit te verlangen. U kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen via dataprotection@fxcm.com. Houd er rekening mee dat wij u mogelijk vragen om uw identiteit te bewijzen.

Uw rechten op gegevensbescherming

Onder bepaalde voorwaarden biedt de wetgeving inzake gegevensbescherming personen rechten, waaronder het recht op: toegang, rectificatie, intrekking van toestemming, wissen, beperking, vervoer en bezwaar tegen de verwerking van hun persoonlijke informatie. Personen hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit indien zij van mening zijn dat hun persoonsgegevens niet in overeenstemming met de wet worden verwerkt. Meer informatie over uw rechten vindt u hieronder:

 • Recht op een kopie van uw persoonlijke informatie. U hebt het recht om een kopie te krijgen van de persoonlijke informatie die wij over u bewaren.
 • Recht op rectificatie. U kunt ons verzoeken om onjuiste en/of onvolledige persoonlijke informatie te corrigeren. Wij zullen dan onze gegevens corrigeren en derden op de hoogte brengen aan wie dergelijke persoonlijke informatie kan zijn doorgegeven zoals hierboven beschreven.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een kopie aanvragen van alle persoonlijke informatie die u aan ons hebt verstrekt, waarna wij deze gegevens zullen overdragen aan een andere gegevensbeheerder van uw keuze.
 • Recht op opt-out van marketing communicatie. U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de "unsubscribe" of "opt-out" link in de marketing elektronische post die wij u sturen.
 • Recht om toestemming in te trekken. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Een dergelijke intrekking zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw eerdere toestemming. Houd er rekening mee dat als u uw toestemming intrekt, u mogelijk niet kunt profiteren van bepaalde servicefuncties waarvoor de verwerking van uw persoonlijke gegevens essentieel is.
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking. U kunt ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens stop te zetten. Wij wijzen u erop dat u mogelijk niet kunt profiteren van bepaalde servicefuncties waarvoor de verwerking van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is.
 • Recht op wissen. U kunt ons verzoeken om uw persoonlijke informatie te wissen en wij zullen hieraan voldoen, tenzij er een wettige reden is om dit niet te doen.
 • Uw recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Wij raden u aan contact met ons op te nemen als u vragen hebt of als u een klacht hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. U hebt echter het recht om rechtstreeks contact op te nemen met de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Om contact op te nemen met de Commissaris voor de Bescherming van Persoonsgegevens op Cyprus kunt u de website van de Commissaris bezoeken voor instructies. U kunt ook contact opnemen met de autoriteit van het land waar u verblijft. Meer informatie vindt u hier.

Als u gebruik wilt maken van een van deze rechten, neem dan contact met ons op via dataprotection@fxcm.com. Houd er rekening mee dat u mogelijk uw identiteit moet aantonen om ons in staat te stellen u van dienst te zijn. Wij beantwoorden alle verzoeken die wij ontvangen van personen die hun gegevensbeschermingsrechten wensen uit te oefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Updates van dit Privacybeleid

Wij kunnen dit Beleid van tijd tot tijd bijwerken in reactie op veranderende wettelijke, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer wij ons Beleid bijwerken, zullen wij passende maatregelen nemen om u te informeren, in overeenstemming met het belang van de wijzigingen die wij aanbrengen.

U kunt zien wanneer dit Beleid voor het laatst werd bijgewerkt door de "laatst bijgewerkt"-datum te controleren die bovenaan dit Beleid wordt weergegeven.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot uw gegevens of dit privacybeleid zijn welkom en moeten schriftelijk aan ons worden gericht op:
DOMS Assets Business Centre, 33 Neas Engomis Street, 2409 Engomi, Nicosia, Cyprus of e-mail dataprotection@fxcm.com.
Stratos Europe Limited is de beheerder van uw persoonlijke informatie.