Volledige versie Disclaimer

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Derhalve doet eenieder die op basis hiervan handelt, dit geheel op eigen risico. De geproduceerde informatie houdt geen rekening met de kennis, prestaties en persoonlijke omstandigheden van een individueel persoon.

Hoewel dit commentaar niet door een onafhankelijke bron is geproduceerd en niet het resultaat is van objectief onderzoek, neemt FXCM alle voldoende maatregelen om belangenconflicten die voortvloeien uit de productie en verspreiding van deze mededeling te elimineren of te voorkomen. De medewerkers van FXCM verplichten zich in het belang van de klanten te handelen en hun standpunten te vertegenwoordigen zonder de klanten te misleiden, te bedriegen of anderszins afbreuk te doen aan hun vermogen om weloverwogen beleggingsbeslissingen te nemen. Voor meer informatie over de interne organisatorische en administratieve regelingen van FXCM ter voorkoming van conflicten verwijzen wij u naar het beleid van FXCM inzake conflictenbeheer.

Afwijzing van garanties:
Noch FXCM, noch haar Affiliates geven enige garantie of waarborg, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid of volledigheid van deze inhoud of met betrekking tot de resultaten die door u of anderen bereikt kunnen worden door het gebruik van de inhoud. U erkent hierbij dat er geen expliciete of impliciete garanties zijn van titel, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel of gebruik, en dat u niet zult vertrouwen op enige garantie, waarborg of verklaring gedaan door FXCM of haar Affiliates.

Geen aansprakelijkheid:
Noch FXCM, noch haar filialen zijn op enigerlei wijze aansprakelijk jegens u of uw klanten voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud die hieronder wordt aangeboden of voor enige schade (direct of indirect) die daaruit voortvloeit. Zonder het voorgaande te beperken, is FXCM op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u, hetzij contractueel (met inbegrip van enige vrijwaring), uit onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), onder een garantie, onder een wet of anderszins, met betrekking tot enig verlies of schade geleden door u of een van uw klanten als gevolg van of in verband met adviezen, aanbevelingen, prognoses, oordelen, of enige andere conclusies, of een bepaalde handelwijze, door u of een van uw klanten, al dan niet gebaseerd op deze inhoud.

Voor zover de wet dit toestaat, zijn FXCM of aan FXCM gelieerde ondernemingen onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk jegens u of derden die via u toegang krijgen tot de informatie, voortvloeiend uit een contract (waaronder vrijwaring), uit onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), uit een (uitdrukkelijke of stilzwijgende) garantie, uit de wet of anderszins, in elk geval voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg-, speciale, bestraffende of exemplarische schade met betrekking tot het onderwerp en/of gebruik van de Informatie, inclusief, maar niet beperkt tot, met betrekking tot winstderving, inkomstenderving, zakelijk verlies, verlies van kansen, ongeacht of dergelijke schade kon worden voorzien of voorkomen of geadviseerd aan FXCM.