Thông tin Liên hệ FXCM

Dịch vụ khách hàng

Số điện thoại miễn phí từ Việt Nam: 1203-2176

TRADING DESK

+1 212 201 7300

LIVE CHAT

Chat tại đây

FAX

+1 212 201 7300

MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU

FXCM sở hữu văn phòng, đối tác và các công ty con tại các trung tâm tài chính lớn trên thế giới, cung cấp dịch vụ hoàn hảo và đẳng cấp cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới.

International Free Phone Numbers

International Sites & Offices

Cảnh báo rủi ro: Dịch vụ của chúng tôi bao gồm các sản phẩm được giao dịch ký quỹ và có nguy cơ thua lỗ vượt quá số tiền ký quỹ của bạn. Các sản phẩm có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan.