Thông tin Liên hệ FXCM

Dịch vụ khách hàng

Số điện thoại miễn phí từ Việt Nam: 1203-2176

TRADING DESK

+1 212 201 7300

FAX

+1 212 201 7300

MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU

FXCM sở hữu văn phòng, đối tác và các công ty con tại các trung tâm tài chính lớn trên thế giới, cung cấp dịch vụ hoàn hảo và đẳng cấp cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới.

International Free Phone Numbers International Sites & Offices