Quản lý Rủi ro trong Giao dịch

Định nghĩa giao dịch và Khối lượng giao dịch

Chúng tôi khuyên bạn nên mở rộng màn hình video.