Quản lý Rủi ro trong Giao dịch

Tổng kết về Tính toán rủi ro

Chúng tôi khuyên bạn nên mở rộng màn hình video.