Đọc tín hiệu biểu đồ

Stochastic

Chúng tôi khuyên bạn nên mở rộng màn hình video.