Đọc tín hiệu biểu đồ

Nến búa – Hammer

Chúng tôi khuyên bạn nên mở rộng màn hình video.