Loại hình lệnh giao dịch

Đóng giao dịch với Lệnh chặn lỗ Stop và Lệnh chốt lời Limit

Chúng tôi khuyên bạn nên mở rộng màn hình video.