Căn bản về Thị trường Ngoại hối

Những Định nghĩa Giao dịch phổ biến – Long (Mua) và Short (Bán)

Chúng tôi khuyên bạn nên mở rộng màn hình video.