Đồ thị

Khung thời gian của biểu đồ

Chúng tôi khuyên bạn nên mở rộng màn hình video.