Lịch Kinh tế

Ý kiến thị trường: Bất kỳ ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả, thông tin khác hoặc liên kết đến trang web của bên thứ ba có trên trang web này đều được cung cấp dưới dạng bình luận chung và không phải là lời khuyên cho việc đầu tư. Bình luận thị trường chưa được chuẩn bị phù hợp với các yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư, và do đó không bị cấm phổ biến. FXCM sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm, không giới hạn đối với bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào các thông tin đó.

Cảnh báo rủi ro: Dịch vụ của chúng tôi bao gồm các sản phẩm được giao dịch ký quỹ và có nguy cơ thua lỗ vượt quá số tiền ký quỹ của bạn. Các sản phẩm có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan.