Đạo luật Tuân thủ thuế Tài khoản nước ngoài ( FATCA )

Từ chối trách nhiệm: Thông tin này chỉ được sử dụng như tài liệu tham khảo, và sự phụ thuộc vào các thông tin trong tài liệu này không được hiểu là một sự thay thế cho việc tư vấn pháp lý từ một luật sư hoặc nhà cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp khác. Câu hỏi cụ thể nên được chuyển đến cố vấn bên ngoài. FXCM không chịu trách nhiệm cho sự thiếu chính xác hoặc thiếu sót; không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của các thông tin, văn bản, đồ họa, liên kết hoặc các nội dung khác trong các tài liệu này. FXCM sẽ không chấp nhận trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng, hay dựa vào các thông tin trong tài liệu này.

Cảnh báo rủi ro: Dịch vụ của chúng tôi bao gồm các sản phẩm giao dịch ký quỹ và mang lại nguy cơ thiệt hại cho tất cả các khoản tiền gửi của bạn và có thể không phù hợp với tất cả nhà đầu tư. Hãy đảm bảo rằng bạn hoàn toàn hiểu những rủi ro liên quan.

Đường dẫn Bên thứ ba: Các đường dẫn tới các trang web của bên thứ ba được cung cấp nhằm nâng cao tiện ích cho quý vị và chỉ mang tính thông tin thuần túy. FXCM không chịu trách nhiệm cho tính chính xác, nôi dung hay bất kỳ vấn đề nào liên quan tới các trang web bên ngoài hoặc các đường dẫn liên kết. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm hay bất kỳ điều gì tương tự cho bất kỳ tổn thất hay lỗi nào nảy sinh từ việc sử dụng các đường link đó hoặc bất kỳ nội dung nào khác. Các trang web đó không thuộc quyền kiểm soát của của chúng tôi và có thể không có cùng quy định về tính riêng tư, an toàn hay các tiêu chuẩn đường dẫn như các trang của chúng tôi. Vui lòng tham khảo Quy định và Điều kiện của các website liên kết.

Cảnh báo rủi ro: Dịch vụ của chúng tôi bao gồm các sản phẩm được giao dịch ký quỹ và có nguy cơ thua lỗ vượt quá số tiền ký quỹ của bạn. Các sản phẩm có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan.