Polna verzija Odpovedi

To gradivo je tržno sporočilo in ne upošteva vaših osebnih okoliščin, naložbenih izkušenj ali trenutnega finančnega stanja. Vsebina je na voljo kot splošni tržni komentar in se ne sme razumeti, da vsebuje kakršno koli vrsto naložbenega nasveta, naložbenega priporočila in/ali nagovarjanja k kakršnim koli naložbenim transakcijam. To tržno sporočilo ne pomeni, da morate opraviti investicijsko transakcijo in/ali kupiti investicijske produkte ali storitve, niti vam ne nalaga obveznosti, da jih opravite. To gradivo ni bilo pripravljeno v skladu z zakonskimi zahtevami, namenjenimi spodbujanju neodvisnosti investicijskih raziskav, in zanj ne velja nobena prepoved trgovanja pred razširjanjem investicijskih raziskav.

Družba FXCM in katera koli njena podružnica vam nikakor ni odgovorna za kakršne koli netočnosti, napake ali opustitve, ne glede na vzrok, v vsebini teh gradiv ali za kakršno koli škodo (neposredno ali posredno), ki bi lahko nastala zaradi uporabe teh gradiv, storitev in njihove vsebine. Zato vsaka oseba, ki jih uporablja, to počne na lastno odgovornost. Pripravljene informacije ne upoštevajo nobene posamezne osebe in ne upoštevajo njenega znanja, uspešnosti in osebnih okoliščin.

Čeprav tega komentarja ni pripravil neodvisen vir in ni rezultat objektivne raziskave, družba FXCM sprejema vse zadostne ukrepe, da odpravi ali prepreči kakršno koli navzkrižje interesov, ki izhaja iz priprave in razširjanja tega sporočila. Zaposleni v družbi FXCM se zavezujejo, da bodo delovali v najboljšem interesu strank in zastopali njihova stališča, ne da bi pri tem zavajali, prevarali ali kako drugače zmanjšali sposobnost strank, da sprejemajo informirane naložbene odločitve. Za več informacij o notranjih organizacijskih in upravnih ureditvah družbe FXCM za preprečevanje nasprotij glejte politiko obvladovanja nasprotij družbe.

Odpoved jamstev:
Niti družba FXCM niti njene povezane družbe ne dajejo nobenega izrecnega ali implicitnega jamstva glede točnosti, pravočasnosti ali popolnosti te vsebine ali glede rezultatov, ki jih boste vi ali drugi dosegli z uporabo te vsebine. S tem potrjujete, da ne obstajajo izrecna ali implicitna jamstva o lastništvu, prodajnosti ali primernosti za določen namen ali uporabo in da se ne smete zanašati na nobeno jamstvo, garancijo ali izjavo družbe FXCM ali njenih podružnic.

Brez odgovornosti:
Niti FXCM niti njene povezane družbe vam ali kateri koli vaši stranki nikakor ne odgovarjajo za netočnosti, napake ali opustitve, ne glede na vzrok, v vsebini, zagotovljeni na podlagi tega dokumenta, ali za kakršno koli škodo (neposredno ali posredno), ki bi iz tega izhajala. Brez omejitve zgoraj navedenega družba FXCM do vas ne nosi nikakršne odgovornosti, ne glede na to, ali gre za pogodbo (vključno z odškodnino), prekršek (vključno z malomarnostjo), jamstvo, zakon ali kaj drugega, v zvezi z izgubo ali škodo, ki jo utrpite vi ali katera koli vaša stranka zaradi ali v povezavi z mnenji, priporočili, napovedmi, sodbami ali drugimi sklepi ali kakršnim koli načinom ukrepanja, ki ga določite vi ali katera koli vaša stranka na podlagi te vsebine ali brez nje.

V največjem zakonsko dovoljenem obsegu družba FXCM ali njene povezane družbe v nobenem primeru ne bodo imele nobene odgovornosti do Vas ali katere koli tretje osebe, ki prek Vas dostopa do informacij, ki bi izhajala iz pogodbe (vključno s kakršnim koli odškodninskim zahtevkom), civilnega delikta (vključno z malomarnostjo), kakršne koli garancije (izrecne ali implicitne), zakona ali kako drugače, v vsakem primeru za kakršno koli neposredno, posredno, naključno, posledično, posebno, kazensko ali eksemplarično škodo v zvezi s predmetom in/ali uporabo Informacij, med drugim tudi za izgubo dobička, izgubo prihodka, izgubo posla, izgubo priložnosti, ne glede na to, ali je bilo mogoče takšno škodo predvideti, preprečiti ali svetovati družbi FXCM.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Borza: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}