Obchodné apky FXCM

Preskúmajte naše apky FXCM1 a prispôsobte si svoje obchodovanie pomocou aplikácií Standalone alebo Trading Station, ktoré robia obchodovanie plynulejším. S apkami FXCM môžete:

  • Zostať informovaný/á o najnovších novinkách a trendoch
  • Zefektívniť svoje obchodovanie
  • Odomknúť nové obchodné funkcie

Vylepšiť svoje obchodné skúsenosti ešte dnes!

Specialty Apps

Bezplatné aplikácie

Názov apky Platforma Typ Popis Stiahnuť

SPRACOVANIE PLATIEB

FXCM vám môže sprístupniť rôzne spôsoby spracovania platieb na uľahčenie nákupu produktov na stránke apky FXCM. Musíte dodržiavať všetky príslušné podmienky alebo iné právne dohody, či už so spoločnosťou FXCM, alebo s treťou stranou, ktoré upravujú vaše používanie danej metódy spracovania platieb. Súhlasíte s tým, že zaplatíte za všetky produkty, ktoré si objednáte, a že spoločnosť FXCM môže z vašej kreditnej karty alebo inej formy platby, ktorú uvediete, stiahnuť prostriedky za všetky objednané produkty spolu s ďalšími čiastkami (vrátane akýchkoľvek daní). Súhlasíte s tým, že ste výlučne zodpovedný/á za všetky poplatky spojené s nákupmi, ktoré uskutočníte na stránke apky FXCM.

Medzinárodné transakcie spracováva spoločnosť Forex Capital Markets Limited (UK), 20 Gresham Street, 4th Floor, London EC2V 7JE, Spojené kráľovstvo.

PLATBY A ZÁSADY VRÁTENIA PEŇAZÍ

Stránky FXCM využívajú na online platby, spracovanie objednávok, doručenie objednávok a iné obchodné riešenia spracovateľov platieb tretích strán (ďalej len „spracovatelia platieb"). K fakturácii dochádza v čase vašej transakcie alebo krátko po nej. Ak sa na transakciu používa kreditná karta, spoločnosť FXCM môže získať predbežný súhlas na sumu až do výšky objednávky. Súhlasíte s tým, že zaplatíte za všetky produkty, ktoré si zakúpite prostredníctvom spracovateľov platieb, a že spoločnosť FXCM môže z vašej kreditnej karty stiahnuť peniaze za všetky zakúpené produkty.

Všetky predaje produktov sú konečné. Poplatky zaplatené za výrobky a služby sú nevratné.

Ceny produktov ponúkaných prostredníctvom spracovateľov platieb sa môžu kedykoľvek zmeniť a spracovatelia platieb neposkytujú ochranu cien ani náhrady v prípade zníženia cien alebo propagačnej ponuky.

Ak sa produkt stane nedostupným po transakcii, ale pred stiahnutím, jediným opravným prostriedkom je vrátenie peňazí. Ak technické problémy zabránia alebo neprimerane oneskoria dodanie vášho produktu, vaším výhradným a jediným opravným prostriedkom je buď výmena, alebo vrátenie zaplatenej ceny, podľa toho, čo ste si želali.

LICENČNÁ ZMLUVA S KONCOVÝM POUŽÍVATEĽOM SOFTVÉRU FXCM

SPOLOČNOSŤ STRATOS GLOBAL SERVICES LLC („FXCM") A KAŽDÁ Z JEJ PRIDRUŽENÝCH A DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ (SPOLU „FXCM") JE OCHOTNÁ POSKYTNÚŤ VÁM LICENCIU NA SOFTVÉR (DEFINOVANÝ NIŽŠIE) LEN ZA PODMIENKY, ŽE PRIJMETE VŠETKY PODMIENKY UVEDENÉ V TEJTO LICENČNEJ ZMLUVE S KONCOVÝM POUŽÍVATEĽOM („EULA"). TÁTO EULA JE PRÁVNA DOHODA MEDZI VAMI A FXCM. PRED DOKONČENÍM PROCESU INŠTALÁCIE A/ALEBO POUŽITÍM SOFTVÉRU SI JU POZORNE PREČÍTAJTE. POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU POTVRDZUJETE, ŽE STE SI PREČÍTALI PODMIENKY EULA A SÚHLASÍTE S NIMI. AK SÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI V MENE SPOLOČNOSTI ALEBO INEJ PRÁVNICKEJ OSOBY, VYHLASUJETE, ŽE MÁTE ZÁKONNÚ PRÁVOMOC ZAVIAZAŤ PRÁVNICKÚ OSOBU TÝMITO PODMIENKAMI. AK TAKÉTO OPRÁVNENIE NEMÁTE, ALEBO AK SI NEŽELÁTE BYŤ VIAZANÝ/Á PODMIENKAMI, NEMÔŽETE POUŽÍVAŤ SOFTVÉR UVEDENÝ NIŽŠIE ANI ŽIADNE INÉ MÉDIUM, NA KTOROM JE SOFTVÉR OBSIAHNUTÝ.

DEFINÍCIE.

  • Softvér. Softvér je definovaný ako stiahnuteľné platformy FXCM a API vrátane, bez nielen, Trading Station II, Active Trader, Trading Station Gateway, Strategy Trader, ako aj akýkoľvek iný softvér, aktualizácie alebo opravy chýb poskytované FXCM a akékoľvek súvisiace údaje, médiá, súbory, používateľské príručky, programové príručky, signály, správy, upozornenia a iná dokumentácia, ktorú vám FXCM poskytuje alebo inak šíri.
  • Licencia. Licencia je definovaná ako obmedzené, odvolateľné, nesublicenčné, nevýhradné a neprenosné právo na používanie softvéru, ktoré vám bolo udelené.

UDELENIE LICENCIE.

Spoločnosť FXCM vám udeľuje právo inštalovať, používať, pristupovať, zobrazovať a spúšťať Softvér na akomkoľvek počítači alebo mobilnom zariadení, ktoré vlastníte alebo ovládate, na osobné, nekomerčné použitie, pokiaľ ste sa so spoločnosťou FXCM písomne nedohodli inak, a za predpokladu, že dodržiavate všetky podmienky tejto EULA.

ROZSAH A OBMEDZENIA.

Softvér vrátane textu, grafiky, videa, zvuku, kódov, dizajnu používateľského rozhrania alebo protokolov nesmiete prenajímať, požičiavať, predávať, redistribuovať, opätovne používať, prenášať, sublicencovať ani využívať. Nesmiete kopírovať (s výnimkou prípadov výslovne povolených touto licenčnou zmluvou), dekompilovať, spätne analyzovať, rozoberať, pokúšať sa získať zdrojový kód, upravovať alebo vytvárať odvodené diela softvéru, akýchkoľvek aktualizácií alebo akejkoľvek jeho časti vrátane textu softvéru, grafiky, videa, zvuku, kódov, návrhu používateľského rozhrania alebo protokolov, ale nie výlučne. Akýkoľvek pokus o takýto postup je porušením práv spoločnosti FXCM. Podmienky EULA sa budú riadiť akýmikoľvek aktualizáciami poskytovanými spoločnosťou FXCM, ktoré nahrádzajú a/alebo dopĺňajú pôvodný Softvér, pokiaľ takáto aktualizácia nie je sprevádzaná samostatnou licenciou, v takom prípade sa budú riadiť podmienkami tejto licencie.

Softvér nie je určený na distribúciu alebo používanie žiadnou osobou v krajine alebo jurisdikcii, kde by takáto distribúcia alebo používanie boli v rozpore s miestnymi zákonmi alebo predpismi. Je vašou povinnosťou oboznámiť sa s podmienkami tejto EULA a dodržiavať všetky miestne zákony alebo predpisy, ktoré sa na vás vzťahujú. Softvér nesmiete používať ani nikomu neumožníte používať ho na žiadny nezákonný alebo neoprávnený účel.

Informácie, ktoré sú vám poskytnuté v Softvéri, sú výhradným majetkom spoločnosti FXCM a prípadne jej dodávateľov tretích strán, poskytovateľov licencií a ich pridružených spoločností. Žiadne ustanovenie tejto EULA vám neposkytuje žiadne vlastnícke práva k Softvéru ani k žiadnym informáciám, ktoré vám boli poskytnuté v Softvéri.

RIZIKÁ.

Ako podmienku tejto licencie beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že stiahnutie a/alebo používanie softvéru vás vystavuje rizikám spojeným so stiahnutím a/alebo používaním softvéru, ktorý nemusí byť kompatibilný s vaším počítačovým zariadením. Týmto súhlasíte s prijatím takýchto rizík vrátane, ale nie výlučne, zlyhaní alebo poškodení hardvéru, softvéru, komunikačných liniek alebo systémov a/alebo iného počítačového zariadenia. Spoločnosť FXCM výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť v súvislosti s vyššie uvedeným a vy súhlasíte s tým, že spoločnosť FXCM v plnej miere odškodníte, budete ju brániť a zbavíte zodpovednosti za všetky škody, záväzky, straty, náklady a výdavky, ktoré z toho môžu vzniknúť.

SÚHLAS S POUŽITÍM ÚDAJOV.

Súhlasíte s tým, že spoločnosť FXCM môže zhromažďovať a používať technické údaje a súvisiace informácie, okrem iného vrátane technických informácií o vašom počítači, systémovom a aplikačnom softvéri a periférnych zariadeniach, ktoré sa pravidelne zhromažďujú s cieľom uľahčiť poskytovanie aktualizácií softvéru, podpory produktu a iných služieb pre vás (ak existujú) súvisiacich s touto EULA.

ODKAZY NA OBSAH TRETÍCH STRÁN.

Prostredníctvom softvéru môžete odkazovať na obsah tretích strán. Stránky tretích strán nie sú pod kontrolou spoločnosti FXCM a spoločnosť FXCM nezodpovedá za obsah stránok tretích strán, odkazy obsiahnuté na stránkach tretích strán ani za akékoľvek zmeny alebo aktualizácie stránok tretích strán. Zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená, že spoločnosť FXCM schvaľuje stránku tretej strany.

Niektoré informácie tretích strán prenášané v softvéri môžu vyžadovať dodatočné schválenie zo strany dodávateľa alebo tretej strany, ktorá takéto informácie poskytuje. Ste zodpovedný/á za podanie žiadosti a získanie takéhoto písomného súhlasu od požadovanej tretej strany a prípadné zaplatenie poplatkov alebo platieb.

UKONČENIE.

Licenciu udelenú podľa tejto EULA môže spoločnosť FXCM kedykoľvek ukončiť bez predchádzajúceho upozornenia, s uvedením dôvodu alebo bez neho. FXCM si vyhradzuje právo ukončiť vaše práva vyplývajúce z tejto Licencie bez predchádzajúceho upozornenia zo strany FXCM, ak nedodržíte akúkoľvek podmienku (podmienky) tejto EULA. Po ukončení platnosti Licencie musíte prestať používať Softvér a zničiť všetky jeho kópie, úplné alebo čiastočné.

Beriete na vedomie, že určité informácie poskytujú tretie strany, s ktorými FXCM uzavrela dohodu. V prípade, že dôjde k ukončeniu akejkoľvek dohody medzi poskytovateľom informácií alebo softvéru treťou stranou a spoločnosťou FXCM, spoločnosť FXCM vám okamžite a bez predchádzajúceho upozornenia prestane poskytovať tieto informácie alebo softvér. V súlade s podmienkami uvedenými v oddiele 10 spoločnosť FXCM ani žiadna tretia strana – dodávateľ alebo poskytovateľ informácií, s ktorým spoločnosť FXCM uzavrela dohodu, nenesie voči vám v súvislosti s takýmto ukončením žiadnu zodpovednosť.

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO.

Beriete na vedomie, že Softvér je chránený autorským právom a inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Ďalej beriete na vedomie, že všetky práva, vlastnícke práva a záujmy v ňom sú výhradným vlastníctvom spoločnosti FXCM a prípadne jej poskytovateľov licencií tretích strán a že na Softvér nezískavate žiadne práva, vlastnícke práva ani záujmy okrem tých, ktoré sú výslovne uvedené v tomto dokumente. Súhlasíte s tým, že nebudete spochybňovať práva spoločnosti FXCM ani žiadneho poskytovateľa licencie tretej strany, ani sa inak pokúšať uplatniť akékoľvek práva na Softvér, okrem tých, ktoré sú uvedené v tejto EULA.

BEZ ZÁRUKY.

SPOLOČNOSŤ FXCM NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA SOFTVÉRU VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, IMPLICITNÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO NEPORUŠENIA PRÁV. SOFTVÉR JE VÁM SPRÍSTUPNENÝ „TAKÝ, AKÝ JE" A „AKO JE K DISPOZÍCII" A SPOLOČNOSŤ FXCM NEZARUČUJE, ŽE AKÉKOĽVEK CHYBY ALEBO NEPRESNOSTI BUDÚ ODSTRÁNENÉ. SPOLOČNOSŤ FXCM NEZARUČUJE, ŽE SOFTVÉR BUDE SPĹŇAŤ VAŠE POTREBY ALEBO ŽE JEHO POUŽÍVANIE BUDE NEPRERUŠOVANÉ, VČASNÉ, BEZPEČNÉ ALEBO BEZCHYBNÉ. SPOLOČNOSŤ FXCM TIEŽ NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU, ŽE VÝSLEDKY ZÍSKANÉ POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU BUDÚ PRESNÉ ALEBO SPOĽAHLIVÉ, ANI ŽE KVALITA AKÝCHKOĽVEK PRODUKTOV, SLUŽIEB, INFORMÁCIÍ ALEBO INÝCH MATERIÁLOV SÚVISIACICH SO SOFTVÉROM BUDÚ SPĹŇAŤ VAŠE OČAKÁVANIA. ŽIADNE ÚSTNE ALEBO PÍSOMNÉ INFORMÁCIE ALEBO RADY POSKYTNUTÉ SPOLOČNOSŤOU FXCM ALEBO JEJ OPRÁVNENÝM ZÁSTUPCOM NEPREDSTAVUJÚ ŽIADNU ZÁRUKU. SPOLOČNOSŤ FXCM A JEJ POSKYTOVATELIA OBSAHU TRETÍCH STRÁN, POSKYTOVATELIA LICENCIÍ TRETÍCH STRÁN A AKÉKOĽVEK ICH PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA PRESNOSTI ALEBO AKTUÁLNOSTI AKÝCHKOĽVEK A VŠETKÝCH INFORMÁCIÍ POSKYTOVANÝCH PROSTREDNÍCTVOM SOFTVÉRU. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK ALEBO OBMEDZENIE PLATNÝCH ZÁKONNÝCH PRÁV SPOTREBITEĽA, PRETO SA NA VÁS VYŠŠIE UVEDENÉ VYLÚČENIE A OBMEDZENIA NEMUSIA VZŤAHOVAŤ.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI.

V ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SPOLOČNOSŤ FXCM, ŽIADNA TRETIA STRANA POSKYTUJÚCA OBSAH, ŽIADNA TRETIA STRANA POSKYTUJÚCA LICENCIU ANI ICH PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI V ŽIADNOM PRÍPADE NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA UJMU NA ZDRAVÍ ALEBO AKÉKOĽVEK NÁHODNÉ, OSOBITNÉ, NEPRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNEŠ, ŠKÔD ZA STRATU ZISKU, STRATU ÚDAJOV, PRERUŠENIA ČINNOSTI ALEBO AKÝCHKOĽVEK INÝCH OBCHODNÝCH ŠKÔD ALEBO STRÁT („STRATY"), KTORÉ VZNIKLI V DÔSLEDKU ALEBO V SÚVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVANÍM ALEBO NESCHOPNOSŤOU POUŽÍVAŤ SOFTVÉR, BEZ OHĽADU NA TO, AKO BOLI SPÔSOBENÉ, BEZ OHĽADU NA TEÓRIU ZODPOVEDNOSTI (ZMLUVA, DELIKT ALEBO INÉ), A TO AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ FXCM, KTORÁKOĽVEK TRETIA STRANA POSKYTUJÚCA OBSAH, KTORÁKOĽVEK TRETIA STRANA POSKYTUJÚCA LICENCIU ALEBO JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI BOLI UPOZORNENÉ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD. OKREM TOHO, AK ZÁKON NEVYŽADUJE INAK, SPOLOČNOSŤ FXCM NENESIE ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM ANI NIKOMU INÉMU ZA ŽIADNU STRATU VYPLÝVAJÚCU Z PRÍČINY, NAD KTOROU SPOLOČNOSŤ FXCM NEMÁ PRIAMU KONTROLU. SEM PATRÍ ZLYHANIE ELEKTRONICKÉHO ALEBO MECHANICKÉHO ZARIADENIA ALEBO KOMUNIKAČNÝCH LINIEK (VRÁTANE TELEFÓNNYCH, KÁBLOVÝCH A INTERNETOVÝCH), NEOPRÁVNENÝ PRÍSTUP, VÍRUSY, KRÁDEŽ, CHYBY OPERÁTORA, NEPRIAZNIVÉ ALEBO MIMORIADNE POVETERNOSTNÉ PODMIENKY (VRÁTANE POVODNÍ, ZEMETRASENIA ALEBO INEJ VYŠŠEJ MOCI), POŽIAR, VOJNA, POVSTANIE, TERORISTICKÝ ČIN, VZBURA, PRACOVNÝ SPOR A INÉ PRACOVNÉ PROBLÉMY, NEHODA, MIMORIADNA SITUÁCIA ALEBO ZÁSAH VLÁDY. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA UJMU NA ZDRAVÍ ALEBO ZA NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, TAKŽE TOTO OBMEDZENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ. POUŽÍVANIE AKÉHOKOĽVEK SOFTVÉRU TRETEJ STRANY SA BUDE RIADIŤ PRÍSLUŠNOU LICENČNOU ZMLUVOU, AK EXISTUJE, S TAKOUTO TREŤOU STRANOU. SPOLOČNOSŤ FXCM NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNY SOFTVÉR TRETEJ STRANY A NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA STRATY VYPLÝVAJÚCE Z VÁŠHO POUŽÍVANIA TAKÉHOTO SOFTVÉRU TRETEJ STRANY SO SOFTVÉROM SPOLOČNOSTI FXCM. SPOLOČNOSŤ FXCM NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU V SÚVISLOSTI S TAKÝMTO SOFTVÉROM TRETEJ STRANY.

ROZHODNÉ PRÁVO A SÚDNA PRÁVOMOC.

Táto EULA a všetky mimozmluvné záväzky vyplývajúce z nej alebo v súvislosti s ňou a jej výklad sa riadia zákonmi Anglicka a Walesu. Na riešenie akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z tejto EULA alebo v súvislosti s ňou (vrátane sporov alebo nárokov týkajúcich sa akýchkoľvek mimozmluvných záväzkov vyplývajúcich z tejto EULA alebo v súvislosti s ňou) majú výlučnú právomoc anglické súdy. Avšak za predpokladu, že nič v tomto dokumente nebráni spoločnosti FXCM podať žalobu na akýkoľvek iný súd s príslušnou jurisdikciou. Ak z akéhokoľvek dôvodu súd príslušnej jurisdikcie zistí, že niektoré ustanovenie alebo jeho časť je nevykonateľné, zvyšok tejto licencie zostáva v plnej platnosti a účinnosti.

ROZHODUJÚCI JAZYK.

Akýkoľvek preklad tejto licencie sa vykonáva pre miestne požiadavky alebo pre vaše pohodlie. V prípade sporu medzi anglickou a akoukoľvek inou ako anglickou verziou platí anglická verzia tejto Licencie v rozsahu, v akom to nezakazujú miestne zákony vo vašej jurisdikcii.

ÚPRAVY EULA.

Spoločnosť FXCM si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky tejto EULA, a to s predchádzajúcim upozornením alebo bez neho, a to zverejnením takýchto zmien na webovej lokalite www.fxcm.com. Ste zodpovedný/á za pravidelné sledovanie týchto podmienok, či nedošlo k ich zmene, a súhlasíte s tým, že sa nimi budete riadiť.

Zverejnenie
1

Aplikácie FXCM: Zobrazené aplikácie nezohľadňujú vaše individuálne okolnosti a obchodné ciele, a preto by sa nemali považovať za osobné odporúčanie alebo investičné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je indikátorom budúcich výsledkov.